Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/11 TP/2022 – Dostawa kontrastów

DZP/11 TP/2022 – Dostawa kontrastów

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 10 ogłasza postępowanie w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP na:

Dostawa kontrastów do Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. nr DZP/11 TP/2022

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 03.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00290142/01

• Liczba zadań – 3
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kontrastów do Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. nr DZP/11 TP/2022  

1.Przedmiot zamówienia składa się z 3 Pakietów tj.
Pakiet nr 1 – Kontrasty
Pakiet nr 2 – Kontrasty niejonowe
Pakiet nr 3 – Kontrasty – barium
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

2. Warunki wymagane od Wykonawców – Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:


1) Zaoferują kontrasty, które spełniają wymagania określone w Ustawie  Prawo Farmaceutyczne (Dz. U.  2022 poz. 1344), zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym (Pakiety 1-3),
2) Wykonawca oświadcza, że asortyment wymieniony w załączniku nr 3 do SWZ  posiada dokumenty potwierdzające, że produkty lecznicze są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001r.  (Dz. U.2022 poz. 1344) (Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ww. dokumenty na każde żądanie Zamawiającego),
3) Zapewnią na swój koszt i ryzyko transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
4) Transport wszystkich produktów leczniczych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu
i używania zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne Dz. U.2022 poz. 1344,
5) Zaoferują produkty z datą ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy,
6) W czasie trwania umowy Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy w celu przedstawienia aktualnych dokumentów dopuszczenia do obrotu, karty charakterystyki, ulotki – w języku polskim,
7) Zaoferują  termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
8) Podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
9) Zaoferują maksymalny czas realizacji zamówień „na cito”: 24 godziny, a w normalnym trybie do 48 godzin od złożenia zamówienia, bez względu na wartość złożonego zamówienia. W przypadku dostaw w trybie „na cito”, w sytuacji, gdy termin dostawy wypada w sobotę lub w innym dniu ustawowo wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Zamawiającego, dostawa nastąpi w umówionym czasie realizacji tj. maksymalnie 24 godziny od złożenia zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
10) Zamawiający wymaga aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  Wysokość sumy ubezpieczenia nie może być mniejsza niż suma wartości oferty dla poszczególnych zadań (pakietów), na które Wykonawca zawarł umowę z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kserokopii polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, aktualnej przez cały okres obowiązywania umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania różnych pojemności flakonów w zależności od potrzeb – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

3. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
33696000 – Odczynniki i środki kontrastowe

Pliki do pobrania:

Data dodania: 03.08.22, 13:57

Data dodania: 12.08.22, 13:37

Data dodania: 08.09.22, 10:24

Data dodania: 08.09.22, 10:25

Facebook
Skip to content