Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/18TP/2022 – Dostawa sprzętu medycznego – RPO

DZP/18TP/2022 – Dostawa sprzętu medycznego – RPO

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Śląskie. Unia Europejska

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 10bogłasza postępowanie w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP na:

Dostawę sprzętu medycznego dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – Dobre Zabrze – poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr wniosku o dofinansowanie WND -RPSL.08.03.02-24-002C/21-002  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 215 000,00 EURO

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 02.09.2022r. pod numerem  2022/BZP 00331637/01

• Liczba zadań – 6
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
•    Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
•    Termin wykonania zamówienia/umowy: do 2 tygodni (14 dni) od dnia podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu medycznego dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – Dobre Zabrze – poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.”  Nr sprawy DZP/18TP/2022  

1.    Przedmiot zamówienia składa się z 6 Pakietów tj. na następujące części:

Pakiet nr 1 – Mobilne stanowisko pielęgniarskie – 5 szt.
Pakiet nr 2 – Wózek wsadowo transportowy wraz z pojemnikiem do tac – 1 szt.
Pakiet nr 3 – Wózek transportowy do przewożenia chorych – 2 szt.
Pakiet nr 4 – Wózek inwalidzki o podwyższonej nośności – 2 szt.
Pakiet nr 5 – Urządzenie do dezynfekcji powietrza – 1 szt.
Pakiet nr 6 – Lampa laryngologiczna czołowa – 6 szt.

Ilekroć w dokumentacji, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o typie/ znaku towarowym, pochodzeniu itd. przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy oraz Załącznik nr 5 – parametry techniczne.

2.    Warunki wymagane od Wykonawców – Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:

1)    Zaoferują sprzęt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia  – załącznikiem nr 5 – parametry techniczne,
2)    Zaoferują produkt (sprzęt) kompletny, fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r.,
3)    Zapewnią na swój koszt i ryzyko transport sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek i transport wewnętrzny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
4)    Wykonawcy zaoferują termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,
5)    Zaoferują przedmiot zamówienia, który spełnia wymagania określone w:
a)    Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974),
b)    Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416),
c)     Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211),
d)    Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych 2017/745, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG
i 93/42/EWG  (zwane również jako: „rozporządzenie MDR”).
6)    Podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
7)    Zaoferują minimalny okres gwarancji 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu. Okres gwarancji będzie poddawany kryterium oceny,
8)    Przeprowadzą instruktaż personelu Szpitala w zakresie obsługi oferowanego produktu (sprzętu),
9)    Zapewnią dostawę wraz z montażem produktu (sprzętu) tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 11:00-14:00 po uprzednim ustaleniu dnia i zgłoszenia osób dokonujących dostawy i montażu,
10)    Złożą wraz z dostawą produktu (sprzętu) Instrukcję obsługi w języku polskim,
11)    Przystąpią do naprawy produktu (sprzętu) w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną zgłoszenia awarii,
12)    W przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego,
13)    Zobowiązują się w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego do świadczenia usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego m.in.: dojazd pracownika serwisu, usługę, wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu (sprzętu) na rzecz Zamawiającego,
14)    Zagwarantują dostępność części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu na okres/czas min. 10 lat
15)    Zagwarantują serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat,
16)    Przedłożą wraz z dostawą Sprzętu listę autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku – na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi.

3.    Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
33100000-1 -urządzenia medyczne
33192000 – 2 – meble medyczne
33193120-6 – wózki inwalidzkie
33193000-9- pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia
33162000-3 – urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
39330000-4 – Urządzenia dezynfekujące

Pliki do pobrania:

Data dodania: 02.09.22, 14:15

Data dodania: 08.09.22, 12:25

Facebook
Skip to content