Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/31 TP/2022 – Świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych, odpadów niebezpiecznych medycznych i innych niż niebezpieczne odpady medyczne oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z działalnością Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów zakaźnych, odpadów niebezpiecznych medycznych i innych niż niebezpieczne odpady medyczne oraz odbioru, transportu
i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z działalnością Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., Sygn. DZP/31 TP/2022

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 06.12.2022r. pod numerem 2022/BZP 00479281/01

• Liczba zadań – 3:
Pakiet nr 1 – odbiór, transport i unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów medycznych
Pakiet nr 2 – odbiór, transport i unieszkodliwianie innych niż niebezpieczne odpadów medycznych
Pakiet nr 3 – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

90500000-2 – usługi związane z odpadami
90511000-2 – usługa wywozu odpadów
90512000-9 – usługa transportu odpadów
90513300-9 – usługa spalania odpadów
90524000-6 – usługi w zakresie odpadów medycznych
90524200-8 – usługi usuwania odpadów szpitalnych
90524400-0 – usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
90520000-8 – Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

 

Pliki do pobrania:

Facebook
Skip to content