Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/32 TP/2022 – Dostawa respiratorów dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, ogłasza postępowanie w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP na:

Dostawa respiratorów dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp.z o.o., NR. DZP/32 TP/2022

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 08.12.2022r. pod numerem 2022/BZP 00484593

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: do 4 tygodni (28 dni) od dnia podpisania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ – parametry techniczne.

 
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

33100000-1 – Urządzenia medyczne
33172000-6 – Urządzenia do anestezji i resuscytacji
33157000-5 – Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej  
44611200-8 – Respiratory

 

Pliki do pobrania:

Facebook
Skip to content