Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/33 TP/2022 – Świadczenie usług w zakresie nadzoru autorskiego nad systemem AMMS/Infomedica w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 10 ogłasza postępowanie w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP na:

Świadczenie usług w zakresie nadzoru autorskiego nad systemem AMMS/Infomedica w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu  Sp. z o.o. Sygn. DZP/33 TP/2022

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 09.12.2022r. pod numerem 2022/BZP 00487744

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy.

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72267000-4 – Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72500000-0 – Komputerowe usługi pokrewne

 

Pliki do pobrania:

Facebook
Skip to content