Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/39 TP/2023 – Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania: „Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r. dot. Działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej, w ramach programu wieloletniego, pn.  Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”

DZP/39 TP/2023 – Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania: „Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r. dot. Działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej, w ramach programu wieloletniego, pn.  Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup sprzętu i aparatury medycznej (Holtery) dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania: „Dofinansowanie systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023r. dot. Działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”. Nr sprawy DZP/39 TP/2023

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 09.11.2023r. pod numerem 2023/BZP 00485859.

W ramach zamówienia realizowany jest zakup:

  • Zestaw systemu Holterowskiego z akcesoriami – 6 szt.
  • Rejestrator typu Holter – 6 szt.
  • Akcesoria do rejestratora typu Holter – 12 szt.

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 

  • dostawa sprzętu do 07.12.2023 r. od dnia podpisania umowy
  • montaż, instalacja, konfiguracja i uruchomienie oraz szkolenie personelu w terminie do 15.03.2024

Pliki do pobrania:

Data dodania: 09.11.2023, 12:57

Data dodania: 17.11.2023, 12:54

Data dodania: 20.11.2023, 13:10

Facebook
Skip to content