Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/27 PN/2022 – Dostawa produktów leczniczych, immunoglobulin, płynów infuzyjnych i leków do programów lekowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

DZP/27 PN/2022 – Dostawa produktów leczniczych, immunoglobulin, płynów infuzyjnych i leków do programów lekowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa produktów leczniczych, immunoglobulin, płynów infuzyjnych i leków do programów lekowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.; Nr sprawy DZP/27 PN/2022
Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.12.2022r. a opublikowane w dniu 16.12.2022r. pod numerem 2022/S 243-703053
• Liczba zadań – 10
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

• Termin wykonania zamówienia/umowy: na czas określony 24 miesiące, lub o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości:
– co najmniej 80 % wartości danego Pakietu – do czasu realizacji 80% wartości danego Pakietu, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy – dotyczy Pakietu nr 1-6 oraz Pakietu nr 9-10.
– co najmniej 20 % wartości danego Pakietu – do czasu realizacji 20 % wartości danego Pakietu, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy – dotyczy Pakietu nr 7 i 8.

Pliki do pobrania:

Data dodania: 16.12.22, 10:59

Data dodania: 29.12.22, 10:28

Data dodania: 05.01.23, 11:28

Data dodania: 17.01.23, 13:02

Data dodania: 18.01.23, 13:20

Data dodania: 21.02.23, 11:20

Data dodania: 07.04.2023, 09:13

Facebook
Skip to content