Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona Główna > Kontakt

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://klinika-zabrze.med.pl/

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-16.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Strona w zastosowanym szablonie nie posiada odpowiedniego kontrastu wszystkich elementów z powodu zastosowanego szablonu. Częściowym rozwiązaniem problemu jest zastosowanie wtyczki Ułatwienia dostępu widocznej pod ikoną znaku osoby niepełnosprawnej na niebieskim tle w prawej części strony.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-05-16.

Skróty klawiaturowe

 • Klikając 2 razy tabulator zaraz po wejściu na stronę/odświeżeniu strony można skorzystać z wtyczki Ułatwienia dostępu, która pozwala na zmianę kontrastu strony, rozmiaru tekstu wyświetlanego na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Boćko, info@klinika-zabrze.med.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 373 23 60 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., Budynek główny Szpitala "A".

M.C. Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed wejściem głównym do budynku. Można na nie wjechać przez bramę wjazdową na teren Szpitala. Szlaban otwiera portier.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego do budynku "A" dojdziesz chodnikiem od bramy wjazdowej do Szpitala. Przed wejściem do budynku "A" znajduje się plan sytuacyjny Szpitala umieszczony na tablicy.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Do wejścia głównego do budynku "A" prowadzi jeden stopień o wysokości 15 cm.
  Dla osób z niepełnosprawnością wejście znajduje się z tyłu budynku przy podjeździe dla karetek koło Izby Przyjęć. Kieruj się tabliczkami z opisem "Dojście i dojazd do Izby Przyjęć". Wejście bezpośrednio z poziomu terenu, bez progu. Drzwi otwierają się automatycznie. Szerokość drzwi: 120 cm
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 146 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 92 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.
 • Wejście do budynku głównego "A" dla osób niepełnosprawnych jest na poziomie gruntu z tyłu budynku koło Izby Przyjęć. Kieruj się tabliczkami wskazującymi "Dojście i dojazd do Izby Przyjęć". Nie ma przeszkód, by wjechać wózkiem. Drzwi otwierają się automatycznie. Szerokość drzwi: 120 cm

Przestrzeń za wejściem

 • Wejście do budynku głównego "A" dla osób z niepełnosprawnością jest na poziomie gruntu z tyłu budynku koło Izby Przyjęć. Przestrzeń za wejściem - korytarz prowadzący w lewo i w prawo. Centralna rejestracja znajduje się w odległości ok. 75 m skręcając w lewo przy wejściu. Po drodze znajdują się Izba Przyjęć i Poradnie oraz dwie windy (w połowie korytarza i na jego końcu) umożliwiające dostanie się na wyższe kondygnacje (oddziały Szpitalne).
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w ciągach komunikacyjnych na tabliczkach i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się w Centralnej rejestracji znajdującej się na tym samym poziomie co wejście dla osób z niepełnosprawnością. Odległość od wejścia ok. 75 m.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Schody na wyższe kondygnacje budynku.
 • Ciąg schodów składa się z 16 stopni.
 • Stopień ma wysokość 16 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 110 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • Na poziomie "0" budynku (tzw. przyziemiu). Windy znajdują się w połowie i na końcu korytarza od wejścia dla osób z niepełnosprawnością. Dojście jest oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych.
 • Kabina windy ma głębokość 232 centymetrów i szerokość 120 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 109 centymetrów.
 • W windzie są komunikaty głosowe.
 • W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: naciskając przycisk automatycznego powiadamiania lub tel.: 32-373-23-00

Pomieszczenia

 • Około 95% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w Izbie Przyjęć na poziomie "0" budynku (tzw. przyziemiu). Na każdej kondygnacji budynku - w ramach oddziału szpitalnego, znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 110 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 120 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 37 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 31 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., Budynek Szpitala "B".

M.C. Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
 • Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na przed wejściem głównym do budynku "A". Można na nie wjechać przez bramę wjazdową na teren Szpitala. Szlaban otwiera portier.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Przed wejściem do budynku "A" znajduje się plan sytuacyjny Szpitala umieszczony na tablicy. Do budynku "B" dojdziesz od bramy wjazdowej do Szpitala kierując się strzałkami kierunkowymi.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 104 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

 • Budynek jest parterowy. W budynku znajdują się sale chorych, pokoje zabiegowe i inne pomieszczenia pomocnicze. Na wprost od wejścia, w odległości 2,5 metra znajdują się drugie drzwi wewnętrzne. Otwierają się ręcznie przy użyciu niewielkiej siły. Na wprost od nich, w odległości 5,5 metrów po prawej stronie znajduje się dyżurka pielęgniarek.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na wprost od wejścia, w odległości 8 metrów po prawej stronie (dyżurka pielęgniarek).

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 1 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się ok. 13 metrów od wejścia do budynku po prawej stronie.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 106 centymetrów.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 170 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 143 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 33 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 30 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., Budynek Szpitala "C".

M.C. Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed wejściem głównym do budynku "A". Można na nie wjechać przez bramę wjazdową na teren Szpitala. Szlaban otwiera portier.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Przed wejściem do budynku "A" znajduje się plan sytuacyjny Szpitala umieszczony na tablicy. Do budynku "C" dojdziesz od bramy wjazdowej do Szpitala kierując się strzałkami kierunkowymi.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 16%.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 167 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Budynek jest parterowy. W budynku znajdują się dyżurki lekarskie, pokoje zabiegowe, inne pomieszczenia pomocnicze i administracyjne. Na wprost od wejścia, w odległości 2 metrów znajdują się drugie drzwi wewnętrzne. Otwierają się ręcznie przy użyciu niewielkiej siły. Kierując się prosto ok. 3m i skręcając w lewo, w odległości 15 metrów po lewej stronie znajduje się sekretariat.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na wprost od wejścia, w odległości 1,5 metrów znajdują się drugie drzwi wewnętrzne. Otwierają się ręcznie przy użyciu niewielkiej siły. Kierując się prosto ok. 3m i skręcając w lewo, w odległości 15 metrów po lewej stronie znajduje się sekretariat.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji, ale na różnych poziomach.
 • Różnice poziomów można pokonać za pomocą pochylni o maksymalnym nachyleniu 14%.

Pomieszczenia

 • Około 95% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na wprost od wejścia do budynku, w odległości 1,5 metrów znajdują się drugie drzwi wewnętrzne. Otwierają się ręcznie przy użyciu niewielkiej siły. Kierując się prosto ok. 3m i skręcając w lewo, po ok. 3 metrach skręć w prawo. Drzwi otwierają się ręcznie przy użyciu niewielkiej siły. Po ok. 2 metrach znajduje się pochylnia. Następnie skręć w prawo. Po lewej stronie znajduje się łazienka dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 146 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 132 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 23 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 70 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Budynek Szpitala "D".

M.C. Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed wejściem głównym do budynku. Można na nie wjechać przez bramę wjazdową na teren Szpitala. Szlaban otwiera portier.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Przed wejściem do budynku "A" znajduje się plan sytuacyjny Szpitala umieszczony na tablicy. Do budynku "B" dojdziesz od bramy wjazdowej do Szpitala kierując się strzałkami kierunkowymi.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 300 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Budynek jest parterowy. W budynku znajdują się gabinety lekarskie, pokoje zabiegowe, inne pomieszczenia pomocnicze. Kierując się prosto od drzwi głównych po ok. 3m skręcając w prawo, w odległości 6 metrów po lewej stronie znajduje się rejestracja.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się Budynek jest parterowy. W budynku znajdują się gabinety lekarskie, pokoje zabiegowe, inne pomieszczenia pomocnicze. Kierując się prosto od drzwi głównych po ok. 3m skręcając w prawo, w odległości 6 metrów po lewej stronie znajduje się rejestracja.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Kierując się prosto od drzwi głównych po ok. 3m skręcając w prawo, w odległości 22 m po lewej stronie znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 162 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 160 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 26 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 97 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Budynek Szpitala "E".

M.C. Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed wejściem głównym do budynku "A". Można na nie wjechać przez bramę wjazdową na teren Szpitala. Szlaban otwiera portier.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Przed wejściem do budynku "A" znajduje się plan sytuacyjny Szpitala umieszczony na tablicy. Budynek "E" znajduje się po lewej stronie od bramy wjazdowej.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Budynek jest trzykondygnacyjny. W budynku znajduje się administracja Szpitala. Po wejściu do budynku po pokonaniu ok. 1.5m po lewej stronie znajduje się Biuro Podawcze (obsługa interesantów).
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w klatce schodowej przy wejściu po lewej stronie. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się po pokonaniu ok. 1.5m od drzwi wejściowych po lewej stronie (Biuro Podawcze).

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 13 stopni.
 • Stopień ma wysokość 17 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Około 45% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na wprost od wejścia do budynku, w odległości ok. 3 metrów znajdują się drugie drzwi wewnętrzne. Otwierają się ręcznie przy użyciu niewielkiej siły. Po wejściu skręcając w prawo na wprost znajduje się łazienka dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi musisz otworzyć kluczem.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Przed skorzystaniem z łazienki dla osób z niepełnosprawnością poproś o klucz w Biurze Podawczym.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 146 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 65 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 30 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 160 centymetrów.
 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Facebook
Skip to content