Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona Główna > O nas > Projekty i dofinansowania

Projekty i dofinansowania

Szpital w Zabrzu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

2 308 069,43 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR:

2 241 223,97 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu rozwoju i jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia oferowanych przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Cel główny umożliwi osiągnięcie następujących korzyści:

·       Wzrost wykorzystania e-usług publicznych w obszarze zdrowia przez społeczeństwo co pozwoli zbliżyć się do wartości wskaźnika na poziomie średniej UE,

·       Ułatwienie dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, poprawa obiegu dokumentacji i informacji,

·       Łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych dzięki skróceniu kolejek do lekarza,

·       Możliwe zmniejszenie liczby błędów lekarskich dzięki szybkiemu dostępowi do historii choroby,

·       Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do ważnych informacji dotyczących pacjenta,

·       Zmniejszenie biurokracji oraz kosztów dzięki ograniczeniu liczby dokumentów papierowych i automatyzacji procesów,

·       Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.

·       Poprawa jakości i dostępności do wysokiej jakości usług publicznych,

·       Poprawa bezpieczeństwa publicznego,

·       Wzrost jakości życia na obszarze województwa śląskiego,

Do głównych zadań, które umożliwią osiągnięcie celu głównego należą:

·       opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie i rozliczenie dofinansowania,

·       zakup i wdrożenie oprogramowania,

·       zakup sprzętu informatycznego,

·       działania edukacyjne zwiększające stopień wykorzystania e-usług.

Cel główny projektu, którym jest „wzrost poziomu rozwoju i jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia oferowanych przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.” zbieżny jest z celem działania 2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, który brzmi „Większa dostępność e-usług publicznych”.

Realizacja niniejszego projektu wraz z innymi przedsięwzięciami w zakresie rozwoju i poprawy jakości e-usług w obszarze zdrowia na poziomie regionalnym i krajowym przyczyni się do osiągnięcia efektu synergii. Realizacja wszystkich projektów (zrealizowanych i zaplanowanych) w perspektywie długoterminowej spowoduje wzrost dostępności i jakości zarówno e-usług jak i świadczeń medycznych na obszarze oddziaływania projektu.  

PLANOWANE EFEKTY

Długoterminowym efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości usług publicznych w obszarze zdrowia świadczonych przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.


 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o – etap II”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa  8. Regionalne kadry gospodarki opartej
na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Przedmiotem projektu będzie w okresie od 2021-10-15 – 2022-11-30 poprawa warunków pracy
i wiedzy 130 osób (w tym 117 K i 13M) -pracowników Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. ,
w tym 86 os. w wieku 50+. Na podstawie dokonanej analizy zdiagnozowano zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy i poprzez działania w projekcie założono poprawę ergonomii warunków pracy dla grupy docelowej tj. dla 130 osób zatrudnionych w Szpitalu, dla których przewidziano działania szkoleniowe oraz doposażenie stanowisk pracy. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację ryzyk w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia personelu, połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników
w postaci szkoleń.

Celem projektu jest w okresie od 2021-10-15 – 2022-11-30 poprawa warunków pracy i wiedzy 130 osób (w tym 117 K i 13M) – pracowników Szpitala, w tym 86 os. w wieku 50+ nt. zidentyfikowanych czynników ryzyka i ich minimalizowanie oraz zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Montaż finansowy:

Wartość całkowita          381 285,00 zł

Koszty kwalifikowane    381 285,00 zł

Dofinansowanie              324 092,25 zł  tj. 85,00%

Wkład Funduszy Europejskich: 324 092,25 zł

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 86

Wartość docelowa – Kobiety: 81

Wartość docelowa – Mężczyźni 5

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] —

Ogółem wartość docelowa: 125

Wartość docelowa – Kobiety: 114

Wartość docelowa – Mężczyźni 11

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Poprawa warunków pracy pracowników etatowych Szpitala;
  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
  • Wzrost ergonomii i jakości pracy;
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;
  • Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.
Facebook
Skip to content