Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona Główna > Praca > Ogłoszenia

Ogłoszenia

Szpital w Zabrzu

Zabrze 18.03.2024 r.

OGŁOSZENIE

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 6/2024 – Kardiolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

      I.         Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 

    II.         Określenie przedmiotu zamówienia:

 

1.     Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  w zakresie: Kardiologii i kardiologii inwazyjnej w Klinicznym Oddziale Kardiologii, Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, Izby Przyjęć – wyłącznie w zakresie pełnienia dyżurów medycznych oraz wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

2.     Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

3.     Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Klinicznego Oddziału Kardiologii / Poradni Kardiologicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Ordynatora /Kierownika Oddziału/Poradni.

4.     Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia i specjalizację w danej dziedzinie.

5.     Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Wzór umowy

Zarządzenie wewnętrzne

Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie

Zabrze 15.03.2024 r.

OGŁOSZENIE

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

 

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 5/2024 – Anestezjolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

      I.         Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 

    II.         Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. 
 2. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 1. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Działu Anestezjologii i pozostałych komórkach medycznych szpitala, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Działu Anestezjologii.
 2. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia i specjalizację w danej dziedzinie.
 3. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.
 
 
 

Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie

 

Zabrze 15.03.2024 r.

OGŁOSZENIE

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 4/2024 – Pracownia Tomografii Komputerowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Radiologii w Pracowni Tomografii Komputerowej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

      I.         Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 

    II.         Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie Radiologii w Pracowni Tomografii Komputerowej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. 
 2. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 3. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Pracowni Tomografii Komputerowej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora ds. medycznych..
 4. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu, tytuł specjalisty z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz umiejętności organizacyjne.
 5. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.
 
 
 
 
 
 

Rozstrzygnięcie

Zabrze 26.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

 Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Zmianie uległo ogłoszenie, w którym wydłużono termin składania ofert, pozostałe dokumenty konkursu nie uległy zmianie.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 3/2024 – Pracownia Tomografii Komputerowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Radiologii w Pracowni Tomografii Komputerowej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

     I.         Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze. 

    II.         Określenie przedmiotu zamówienia: 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie Radiologii w Pracowni Tomografii Komputerowej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. 
 2. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 3. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Pracowni Tomografii Komputerowej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora ds. medycznych..
 4. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu, tytuł specjalisty z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz umiejętności organizacyjne.
 5. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

   

  Pełna treść ogłoszenia

  Regulamin

  Formularz ofertowy

  Umowa

  Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

  Zarządzenie

  Rozstrzygnięcie

Zabrze 22.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

 Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/2024 – Chirurg na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

I. Nazwa i siedziba udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie Chirurgii na rzecz pacjentów Poradni Chirurgicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. 

2.     Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

3.     Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Poradni Chirurgicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.

4.     Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia       i specjalizację w danej dziedzinie.

5.     Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Załącznik nr 1

Zarządzenie

Wzór umowy

Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

Rozstrzygnięcie

Zabrze 22.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

 Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

 

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/2024 – Pielęgniarka na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

I. Nazwa i siedziba udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w
Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1.     Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarki na rzecz pacjentów w ramach Pracowni
Hemodynamiki i Elektrofizjologii
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o

2.     Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

3.     Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Pielęgniarkę Koordynującą.

4.     Pielęgniarka świadcząca usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie pielęgniarstwa.

5.     Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Regulamin

Zarządzenie

Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

Rozstrzygnięcie

 

 

Zabrze 21.12.2023r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

9/2023 – Anestezjolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu.

Udzielający zamówienie informuje, iż w Konkursie Ofert 09/2023 – Anestezjolog na udzielanie
świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu ogłoszonego w dniu
05.12.2023r., wybrał następujące oferty:

Oferta 1
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ALEKSANDRA
KOCISZEWSKA, adres 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 9a/35

Oferta 2
ALEKSANDRA WOJNAR-WILK, adres 43-190 Mikołów, ul. Planty 1/3

Oferta 3
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ZDZISŁAWA PASIKIEWICZ-
ROESSLER, adres 41-800 Zabrze, ul. Klonowa 15E/18

Oferta 4
PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA JOANNA CZECH, adres 44-100 Gliwice,
ul. Ks. Franciszka Przyniczyńskiego 5

Oferta 5
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SABINA
KOCISZEWSKA, adres 44-190 Knurów, ul. Jana Matejki 1b

Oferta 6
AGATA JANECKA-PLACEK, adres 41-800 Zabrze, ul. Pani Twardowskiej 7

Oferta7
PRAKTYKA LEKARSKA SZYMON BIAŁKA, adres 43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Bajeczna 12

Zabrze 05.12.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 12/2023 – Pracownia RTG-USG na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii w Pracowni Rentgenodiagnostyki i Pracowni USG na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii w Pracowni Rentgenodiagnostyki i Pracowni USG na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 2. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 3. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Pracowni Rentgenodiagnostyki i Pracowni USG, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora ds. medycznych..

 4. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia i specjalizację w danej dziedzinie.

 5. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Umowa

Załącznik nr 1

Zarządzenie

Rozstrzygnięcie

Zabrze 05.12.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 10/2023 – Laryngolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Otorynolaryngologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. w zakresie

PAKIET LARYNGOLOGIA 1

Otorynolaryngologii w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Poradni Otorynolaryngologicznej, Izby Przyjęć – w tym pełnienia dyżurów medycznych, udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., oraz pełnienie funkcji Z-cy Ordynatora Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej.

PAKIET LARYNGOLOGIA 2

Otorynolaryngologii w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Poradni Otorynolaryngologicznej, Izby Przyjęć – w tym pełnienia dyżurów medycznych, udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.,

 1. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Ordynatora/Kierownika Oddziału.

 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia i specjalizację w danej dziedzinie.

 4. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Zarządzenie

Pakiet 1

Umowa Laryngolog Z-ca

Załącznik nr 2 Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Laryngolog Z-ca

Pakiet 2

Umowa Laryngolog

Załącznik nr 2 Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Laryngolog

Rozstrzygnięcie

Zabrze 05.12.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 8/2023 – Kardiolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. w zakresie:

PAKIET KARDIOLOGIA 1

Kardiologii i kardiologii inwazyjnej w Klinicznym Oddziale Kardiologii, OINK, Poradni Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, Izby Przyjęć – w tym pełnienia dyżurów medycznych, udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., oraz pełnienie funkcji Koordynatora – Kierownika Poradni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, a także funkcji Z-cy Ordynatora Klinicznego Oddziału Kardiologii.

PAKIET KARDIOLOGIA 2

Kardiologii i kardiologii inwazyjnej w Klinicznym Oddziale Kardiologii, OINK, Poradni

Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, Izby Przyjęć – w tym pełnienia

dyżurów medycznych, oraz udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w

Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 3

Kardiologii i kardiologii inwazyjnej w Klinicznym Oddziale Kardiologii, Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, Izby Przyjęć – wyłącznie w zakresie pełnienia dyżurów medycznych oraz wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 4

Kardiologii w Klinicznym Oddziale Kardiologii, OINK, Poradni Kardiologicznej, Izby Przyjęć – w tym pełnienia dyżurów medycznych, oraz udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 5

Kardiologii w Klinicznym Oddziale Kardiologii, OINK, Izby Przyjęć – wyłącznie w zakresie pełnienia dyżurów medycznych, oraz udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 6

Kardiologii inwazyjnej /przezskórne leczenie wad wrodzonych serca w dorosłych – procedura zamykania ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej/ w Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 7

Kardiologii inwazyjnej /badania elektrofizjologiczne i ablacje/ w Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 8

Kardiologii w Poradni Kardiologicznej – w tym udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 9

Kardiologii w Klinicznym Oddziale Kardiologii i Poradni Kardiologicznej – wyłącznie w zakresie pełnienia dyżurów medycznych, oraz udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Zarządzenie

Pakiet 1

Umowa Kardiolog PAKIET 1 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 1

Pakiet 2

Umowa Kardiolog PAKIET 2 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 2

Pakiet 3

Umowa Kardiolog PAKIET 3 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 3

Pakiet 4

Umowa Kardiolog PAKIET 4 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr 2 Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 4

Pakiet 5

Umowa Kardiolog PAKIET 5 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 5

Pakiet 6

Umowa Kardiolog PAKIET 6 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 6

Pakiet 7

Umowa Kardiolog PAKIET 7 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 7

Pakiet 8

Umowa Kardiolog PAKIET 8 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 8

Pakiet 9

Umowa Kardiolog PAKIET 9 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 9

Rozstrzygnięcie

Zabrze 05.12.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 11/2023 – Chirurg na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie Chirurgii na rzecz pacjentów Poradni Chirurgicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 2. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 3. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Poradni Chirurgicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.

 4. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia i specjalizację w danej dziedzinie.

 5. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Ogłoszenie

Regulamin

Umowa

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1

Zarządzenie

Unieważnienie

Zabrze 05.12.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 9/2023 – Anestezjolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 2. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 1. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Działu Anestezjologii i pozostałych komórkach medycznych szpitala, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Działu Anestezjologii.

 2. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia i specjalizację w danej dziedzinie.

 3. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Umowa

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1

Zarządzenie

Zabrze 05.12.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 13/2023 – Alergolog na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Alergologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, które będą realizowane na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o w zakresie:

PAKIET ALERGOLOGIA 1

Alergologii w Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, Poradni

Dermatologicznej, Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w

Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET ALERGOLOGIA 2

Alergologii w Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Zarządzenie

Pakiet 1

Umowa Alergolog Pakiet 1

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Alergolog Pakiet 1

Pakiet 2

Umowa Alergologia pakiet 2

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Alergolog Pakiet 2

Rozstrzygnięcie

Zabrze 08.09.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 10
ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej :
Pakiet nr 1 : Rezonans Magnetyczny ( Tryb Cito – całodobowa realizacja świadczeń )
Pakiet nr 2 : Badania scyntygrafii
Pakiet nr 3 : Badania scyntygrafii perfuzyjnej płuc
Pakiet nr 4 : Tomografia Komputerowa – tryb cito ( całodobowa realizacja badań)

Termin realizacji umowy:
Dot. pakietu 1,2,3 od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2025 r.
Dot. pakietu 4 od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r

Pełna treść ogłoszenia

Materiały

Załącznik nr 4

Unieważnienie

Zabrze 08.09.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert nr 8/2023 – Anestezjolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o.


I.
Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o. o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.
II.
Określenie przedmiotu zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
2.
Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Działu Anestezjologii i pozostałych komórkach medycznych szpitala, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Działu Anestezjologii.
3.
Lekarz świadczący usługi musi posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii.
4.
Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Działu obowiązujący u Udzielającego zamówienie i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Działu.
5.
Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
6.
Liczba osób świadczących usługi: 1.
7.
Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Zabrze 27.07.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 7/2023 – Lekarz Chirurg – na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Chirurgii na rzecz pacjentów Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Proktologicznej, Poradni Profilaktyki Chorób Piersi Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne w zakresie Chirurgii na rzecz pacjentów Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Proktologicznej, Poradni Profilaktyki Chorób Piersi Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Proktologicznej, Poradni Profilaktyki Chorób Piersi zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.
 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie Chirurgii.
 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedną ofertę.
 
test

Zabrze 10.07.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 6/2023 – Chirurg poradnia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z Chirurgii Ogólnej na rzecz pacjentów Poradni Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z Chirurgii Ogólnej na rzecz pacjentów Poradni Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.
 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie Chirurgii Ogólnej.
 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedną ofertę.
 
 

Nastąpiła zmiana sposobu wynagradzania lekarzy w ogłoszeniu konkursu 6/2023 Chirurg Poradnia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z Chirurgii Ogólnej na rzecz pacjentów Poradni Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
W związku z powyższym zmianie uległy druki znajdujące się pod linkiem „Dokumenty”.

Poniżej aktualne wersje dokumentów.

Wzór umowy
Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Zabrze 18.05.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 5/2023 – Anestezjolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Działu Anestezjologii i pozostałych komórkach medycznych szpitala, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Działu Anestezjologii.
 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii.
 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Działu obowiązujący u Udzielającego zamówienie i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Działu.
 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Wykaz wykonywanych świadczeń

Regulamin

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zabrze 18.04.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 4/2023 – Kardiochirurg (konsultacje) na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie Czynności Konsultacji Kardiochirurgicznych w Klinicznym Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach Klinicznego Oddziału Kardiologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Klinicznego Oddziału Kardiologii, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Oddziału.
 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie Kardiochirurgii.
 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Liczba osób świadczących usługi: 2.
 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Miesięczny wykaz konsultacji

Regulamin

Umowa

Formularz ofertowy

 

Zabrze 21.03.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 3/2022 – Pielęgniarka na wykonywanie świadczeń zdrowotnych   w zakresie Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach                          Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Pielęgniarkę Koordynującą.
 3. Pielęgniarka świadcząca usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie pielęgniarstwa Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Pracowni obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Pielęgniarka Koordynująca.
 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Wykaz wykonanych świadczeń

Formularz ofertowy

Zabrze 21.03.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 3/2022 – Pielęgniarka na wykonywanie świadczeń zdrowotnych   w zakresie Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach                          Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Pielęgniarkę Koordynującą.
 3. Pielęgniarka świadcząca usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie pielęgniarstwa Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Pracowni obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Pielęgniarka Koordynująca.
 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Wykaz wykonanych świadczeń

Formularz ofertowy

Zabrze 21.03.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/2023 – Pielęgniarka operacyjna na udzielanie świadczeń zdrowotnych          w zakresie Czynności Pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii        i Onkologii Laryngologicznej oraz Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Pielęgniarka Koordynująca.
 3. Pielęgniarka świadcząca usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie pielęgniarstwa.
 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Oddziału obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Pielęgniarka Koordynująca.
 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Wykaz wykonanych świadczeń

Formularz ofertowy

Regulamin konkursu

 

Zabrze 21.03.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/2023Lekarz pediatra na wykonywanie świadczeń zdrowotnych               w zakresie konsultacji pediatrycznych w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne w ramach konsultacji pediatrycznych, które będą realizowane w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione                       w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Oddziału.
 3. Lekarz świadczący usługi musi ukończyć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii lub posiadać zaświadczenie o odbywaniu co najmniej II roku szkolenia specjalistycznego w dziedzinie pediatrii.
 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Miesięczny wykaz konsultacji

Formularz ofertowy

Zabrze 18.11.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

TRYB: Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w zw. z art. 2 ust. 1pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

Przedmiot zamówienia:

1.Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania sekcji zwłok (wraz ze sporządzeniem protokołu sekcyjnego) oraz przechowywania zwłok.

2.Sekcje zwłok przeprowadzane będą w siedzibie Wykonawcy na podstawie zlecenia wystawionego przez upoważnionego lekarza Zamawiającego.

3.Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania sekcji zwłok w terminie 2 dni roboczych od dostarczenia zwłok do siedziby wykonawcy. Zamawiający dostarczy zwłoki do siedziby Wykonawcy najwcześniej po upływie 2 godzin, ale nie później niż 12 godzin od czasu zgonu.

 1. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów przechowywania zwłok w chłodni powyżej 72 godzin.
 2. Zamawiający zapewni transport zwłok do miejsca wykonywania sekcji lub przechowywania zwłok.

Termin wykonania zamówienia:

od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

– Zaproszenie

– Załącznik 4 Projekt umowy

– Załączniki 2,3

Wybór oferty

Zabrze 15.11.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/ Poradnia Alergologiczna /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych   w zakresie Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Zabrze 10.11.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia:

1.Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania sekcji zwłok (wraz ze sporządzeniem protokołu sekcyjnego) oraz przechowywania zwłok.

2.Sekcje zwłok przeprowadzane będą w siedzibie Wykonawcy na podstawie skierowania wystawionego przez upoważnionego lekarza Zamawiającego.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania sekcji zwłok w czasie po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu i przed upływem 48 godzin od stwierdzenia zgonu.
 2. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów przechowywania zwłok w chłodni powyżej 72 godzin.
 3. Zamawiający zapewni transport zwłok do miejsca wykonywania sekcji lub przechowywania zwłok.

Zabrze 08.11.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.  przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 10

ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 633 z późn. zm.)

 

1.      Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, autoimmunologicznych oraz diagnostyki obrazowej.

Treść pełnego ogłoszenia

Materiały konkursowe z załącznikami

Załącznik nr 4a pakiet 1

Załącznik nr 4b pakiet 2,4,7

Załącznik nr 4c pakiet 3

Załącznik nr 4d pakiet 5,6,8

Załącznik nr 5

– pytania i odpowiedzi z dnia 15.11.2022

– pytania i odpowiedzi z dnia 16.11.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

 

Zabrze 25.10.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

                                                                                                                                                           WSZYSCY OFERENCI

                                                                                                  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

TRYB: Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w zw. z art. 2 ust. 1pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

Przedmiot zamówienia:

1.Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania sekcji zwłok (wraz ze sporządzeniem protokołu sekcyjnego) oraz przechowywania zwłok.

2.Sekcje zwłok przeprowadzane będą w siedzibie Wykonawcy na podstawie skierowania wystawionego przez upoważnionego lekarza Zamawiającego.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania sekcji zwłok w czasie po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu i przed upływem 48 godzin od stwierdzenia zgonu.
 2. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów przechowywania zwłok w chłodni powyżej 72 godzin.
 3. Zamawiający zapewni transport zwłok do miejsca wykonywania sekcji lub przechowywania zwłok.

Termin wykonania zamówienia:

od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty wymagane:

 1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- Załącznik nr 1,
 2. Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru- Załącznik nr 2,
 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3,
 4. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginały lub kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” bądź wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;
 1. Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy –potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 5.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena – 98%

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty na świadczenia zdrowotne.

Punktacja za cenę będzie obliczona na podstawie wzoru:

             cena najniższa spośród ofert

P =                                                                                         x           98%

   cena badanej oferty

 

 1. Termin płatności – 2%

Kryterium terminu płatności będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego terminu płatności podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty na świadczenia zdrowotne.

Wymagany minimalny termin płatności to 30 dni, a maksymalny możliwy do zaoferowania termin płatności to 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Minimalny termin płatności otrzymuje 0 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 5 pkt, co oznacza że:

– 30 – 34 dni – 0 pkt

– 35 – 40 dni – 1 pkt

– 41 – 45 dni – 2 pkt

– 46 – 50 dni – 3 pkt

– 51 – 55 dni – 4 pkt

– 56 – 60 dni – 5 pkt

W przypadku gdy, Wykonawca zaoferuje termin płatności dłuższy niż termin maksymalny tj. 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, Zamawiający do obliczenia punktów będzie brał pod uwagę termin maksymalny tj. 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.            W związku z powyższym Wykonawca, który zaproponuje termin płatności 60 dni lub dłuższy otrzyma maksymalną liczbę punktów przyznawaną w kryterium „Termin płatności”. Ponadto Zamawiający do umowy uwzględni najdłuższy możliwy do zaoferowania termin płatności tj. 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin płatności krótszy niż 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zaproszenia.

Punktacja za termin płatności będzie obliczona na podstawie wzoru:

            Ilość punktów uzyskana przez oferenta

G =   ————————————————–   x 2%

                                     Max. 5 pkt

Oferta spełniająca wszystkie wymogi otrzyma max ilość punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

 1. Wynik

W = P + G

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty, zaokrąglony do 4 miejsc po przecinku.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

Miejsce oraz termin składania ofert:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. M. Skłodowskiej-Curie 10

41-800 Zabrze

Sekretariat Dyrekcji /budynek administracji/

do dnia 09.11.2022 r. do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Na podstawie art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiający może zmienić warunki postępowania ofertowego oraz odwołać postępowanie w całości bez podania przyczyny.

Warunki umowy:

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę cenową i spełni wszystkie warunki stawiane przez zamawiającego;
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (tj. nie dopuszcza złożenia oferty tylko na sekcję zwłok albo tylko na przechowywanie zwłok);
 3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem;
 4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z danych zawartych w ofercie.

  

Załączniki 1,2,3,5

Załącznik  4 projekt umowy

Załączniki 2,3 do umowy

Odpowiedzi na pytania


Zabrze 17.10.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/ Poradnia Alergologiczna /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych   w zakresie Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach                          Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Poradni Alergologicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.
 3. Lekarz świadczący usługi musi ukończyć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie alergologii.
 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Poradni obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Poradni.
 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Zabrze 19.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGII

ORAZ PROWADZENIE SZPITALNEGO BANKU KRWI WRAZ Z NAJMEM POMIESZCZEŃ

-Materiały

-Załączniki

Pytanie z odpowiedzią z dnia 23.09.2022  + zaktualizowany formularz cenowy

Pytanie z odpowiedzią z dnia 26.09.2022

Pismo z dnia 30.09.2022

– Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert 2/2022

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/pielęgniarka/2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie Czynności Pielęgniarskich na Oddziałach Szpitalnych i Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach czynności pielęgniarskich na Oddziałach Szpitalnych i Izbie Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. Potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Oddziałów Szpitalnych i Izby Przyjęć, minimum 80 godzin miesięcznie.

 3. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Oddziałów Szpitalnych i Izby Przyjęć obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc.

 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 1. świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej – liceum lub studium medycznego

 2. dyplom ukończenia wyższej uczelni – licencjat lub magister pielęgniarstwa

 3. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 4. ukończone kursy specjalistyczne

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin realizacji zamówienia:

01.10.2022r. – 30.09.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 1. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/pielęgniarka operacyjna /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Czynności Pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach czynności pielęgniarskich na Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. Potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, minimum 80 godzin miesięcznie.

 3. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Oddziałów obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc.

 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 1. świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej – liceum lub studium medycznego

 2. dyplom ukończenia wyższej uczelni – licencjat lub magister pielęgniarstwa

 3. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 4. ukończone kursy specjalistyczne

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin wykonania zamówienia:

01.10.2022r. – 30.09.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 1. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/ Poradnia Dermatologiczna /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Dermatologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach Poradni Dermatologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Poradni Dermatologicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.

 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii.

 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Poradni obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Poradni.

 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim,

 • prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP,

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie dermatologii.

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin wykonania zamówienia:

01.10.2022r. – 30.06.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 1. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/ Anestezjologia /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Anestezjologii w tym pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Działu Anestezjologii i pozostałych komórkach medycznych szpitala, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Działu Anestezjologii.

 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii.

 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Działu obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Działu.

 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim,

 • prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP,

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin wykonania zamówienia:

01.10.2022r. – 30.09.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 2. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zaproszenie do złożenia oferty BHP/71UE/2022

System zamkniętych pojemników do próbek biopsyjnych”
w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II”
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-002C/21-00

Miejsce składania ofert:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10

41-800
Zabrze

Sekretariat Szpitala (budynek administracji – II piętro)

Termin składania ofert:  15.09.2022 do godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.09.2022 o godz. 10:30

Zaproszenie wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ELEKTRONICZNEGO DEPOZYTORA KLUCZY

Załączniki Poniżej
 

Autor: admin – Data dodania: 19.08.22, 08:05

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w zakresie wykonywania przeglądów technicznych aparatury medycznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp.  o.o.

TRYB: Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO
w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie

Umowa 

Odpowiedź na pytania 

Odpowiedź na pytania

(podpisane)

Otwarcie

Otwarcie

(podpisane) 

Autor: admin – Data dodania: 21.07.22, 13:35

O G Ł O S Z E N I E Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/pielęgniarka/2022 na wy

Autor: admin – Data dodania: 19.07.22, 15:09

O G Ł O S Z E N I E Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/pielęgniarka operacyjna

Autor: admin – Data dodania: 19.07.22, 15:06

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/pielęgniarka/2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie Czynności Pielęgniarskich na Oddziałach Szpitalnych i Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach czynności pielęgniarskich na Oddziałach Szpitalnych i Izbie Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. Potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Oddziałów Szpitalnych i Izby Przyjęć, minimum 80 godzin miesięcznie.

 3. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Oddziałów Szpitalnych i Izby Przyjęć obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc.

 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 1. świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej – liceum lub studium medycznego

 2. dyplom ukończenia wyższej uczelni – licencjat lub magister pielęgniarstwa

 3. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 4. ukończone kursy specjalistyczne

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin realizacji zamówienia:

01.10.2022r. – 30.09.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 1. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/pielęgniarka operacyjna /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Czynności Pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach czynności pielęgniarskich na Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. Potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, minimum 80 godzin miesięcznie.

 3. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Oddziałów obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc.

 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 1. świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej – liceum lub studium medycznego

 2. dyplom ukończenia wyższej uczelni – licencjat lub magister pielęgniarstwa

 3. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 4. ukończone kursy specjalistyczne

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin wykonania zamówienia:

01.10.2022r. – 30.09.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 1. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/ Poradnia Dermatologiczna /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Dermatologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach Poradni Dermatologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Poradni Dermatologicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.

 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii.

 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Poradni obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Poradni.

 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim,

 • prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP,

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie dermatologii.

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin wykonania zamówienia:

01.10.2022r. – 30.06.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 1. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/ Anestezjologia /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Anestezjologii w tym pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Działu Anestezjologii i pozostałych komórkach medycznych szpitala, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Działu Anestezjologii.

 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii.

 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Działu obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Działu.

 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim,

 • prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP,

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin wykonania zamówienia:

01.10.2022r. – 30.09.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 2. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zaproszenie do złożenia oferty BHP/71UE/2022

System zamkniętych pojemników do próbek biopsyjnych”
w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II”
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-002C/21-00

Miejsce składania ofert:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10

41-800
Zabrze

Sekretariat Szpitala (budynek administracji – II piętro)

Termin składania ofert:  15.09.2022 do godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.09.2022 o godz. 10:30

Zaproszenie wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ELEKTRONICZNEGO DEPOZYTORA KLUCZY

Załączniki Poniżej
 

Autor: admin – Data dodania: 19.08.22, 08:05

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w zakresie wykonywania przeglądów technicznych aparatury medycznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp.  o.o.

TRYB: Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO
w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie

Umowa 

Odpowiedź na pytania 

Odpowiedź na pytania

(podpisane)

Otwarcie

Otwarcie

(podpisane) 

Autor: admin – Data dodania: 21.07.22, 13:35

O G Ł O S Z E N I E Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/pielęgniarka/2022 na wy

Autor: admin – Data dodania: 19.07.22, 15:09

O G Ł O S Z E N I E Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/pielęgniarka operacyjna

Autor: admin – Data dodania: 19.07.22, 15:06

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/pielęgniarka/2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie Czynności Pielęgniarskich na Oddziałach Szpitalnych i Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach czynności pielęgniarskich na Oddziałach Szpitalnych i Izbie Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. Potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Oddziałów Szpitalnych i Izby Przyjęć, minimum 80 godzin miesięcznie.

 3. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Oddziałów Szpitalnych i Izby Przyjęć obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc.

 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 1. świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej – liceum lub studium medycznego

 2. dyplom ukończenia wyższej uczelni – licencjat lub magister pielęgniarstwa

 3. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 4. ukończone kursy specjalistyczne

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin realizacji zamówienia:

01.10.2022r. – 30.09.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 1. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/pielęgniarka operacyjna /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Czynności Pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach czynności pielęgniarskich na Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. Potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, minimum 80 godzin miesięcznie.

 3. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Oddziałów obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc.

 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 1. świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej – liceum lub studium medycznego

 2. dyplom ukończenia wyższej uczelni – licencjat lub magister pielęgniarstwa

 3. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 4. ukończone kursy specjalistyczne

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin wykonania zamówienia:

01.10.2022r. – 30.09.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 1. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/ Poradnia Dermatologiczna /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Dermatologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach Poradni Dermatologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Poradni Dermatologicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.

 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii.

 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Poradni obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Poradni.

 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim,

 • prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP,

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie dermatologii.

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin wykonania zamówienia:

01.10.2022r. – 30.06.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 1. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/ Anestezjologia /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Anestezjologii w tym pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Działu Anestezjologii i pozostałych komórkach medycznych szpitala, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Działu Anestezjologii.

 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii.

 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Działu obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Działu.

 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim,

 • prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP,

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin wykonania zamówienia:

01.10.2022r. – 30.09.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 2. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zaproszenie do złożenia oferty BHP/71UE/2022

System zamkniętych pojemników do próbek biopsyjnych”
w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II”
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-002C/21-00

Miejsce składania ofert:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10

41-800
Zabrze

Sekretariat Szpitala (budynek administracji – II piętro)

Termin składania ofert:  15.09.2022 do godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.09.2022 o godz. 10:30

Zaproszenie wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ELEKTRONICZNEGO DEPOZYTORA KLUCZY

Załączniki Poniżej
 

Autor: admin – Data dodania: 19.08.22, 08:05

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w zakresie wykonywania przeglądów technicznych aparatury medycznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp.  o.o.

TRYB: Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO
w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie

Umowa 

Odpowiedź na pytania 

Odpowiedź na pytania

(podpisane)

Otwarcie

Otwarcie

(podpisane) 

Autor: admin – Data dodania: 21.07.22, 13:35

O G Ł O S Z E N I E Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/pielęgniarka/2022 na wy

Autor: admin – Data dodania: 19.07.22, 15:09

O G Ł O S Z E N I E Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/pielęgniarka operacyjna

Autor: admin – Data dodania: 19.07.22, 15:06

O G Ł O S Z E N I E Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/lekarz rtg /2022 na wyk

Autor: admin – Data dodania: 19.07.22, 15:04

O G Ł O S Z E N I E Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/endoskopia/2022 na wyko

Autor: admin – Data dodania: 19.07.22, 15:02

O G Ł O S Z E N I E Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/ ratownik medyczny /202

Autor: admin – Data dodania: 19.07.22, 14:59

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH SZLABANÓW W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W ZABRZU SP. Z O.O.

TRYB: Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Załączniki do pobrania TUTAJ
 
———————–

DTE-P/9/2022 Zabrze, dn. 19.07.2022 r.

Wszyscy Oferenci biorący udział w Konkursie Ofert pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch szlabanów w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.”

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO
w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. w związku z otrzymanymi zapytaniami dot. ww. Konkursu Ofert pn.: poniżej przedstawia pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1, dot. warunki udziału w postępowaniu

Czy przyjmujecie Państwo oferty częściowe na przetarg dotyczący szlabanów w Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Mogę zaoferować szlabany z fundamentami, ale doprowadzenie zasilania było by po Państwa stronie?

Odpowiedź Szpitala:

Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.

Uwagi nr 2,3,4 dot. warunki udziału w postępowaniu

Trzy firmy zgłosiły szereg uwag w postaci propozycji zmian zapisów w Załączniku nr 3 do zaproszenia – Projekt Umowy, bez zadania konkretnych pytań do Zamawiającego.

Odpowiedź Szpitala:

Zgodnie z treścią otrzymaną z Kancelarii Prawnej obsługującej Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. w sprawie propozycji zmian w Projekcie Umowy: „Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację dokumentacji w postępowaniu konkursowym albowiem działania oferenta nie są zgodne z interesem Zamawiającego oraz warunkami formalnymi przewidzianymi przez przepisy prawa”.

Otwarcie ofert

 Otwarcie ofert (podpisane)

Wybór oferty

Wybór oferty (podpisane) 

Autor: admin – Data dodania: 08.07.22, 07:40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W ZABRZU SP. Z O.O.

TRYB: Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączniki do pobrania tutaj.

Otwarcie ofert

Wybór oferty 

Autor: admin – Data dodania: 30.06.22, 15:12

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI POŻAROWEJ ETAP IV W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W ZABRZU SP. Z O.O.

TRYB: Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Załączniki do pobrania tutaj.
 
 

Autor: admin – Data dodania: 30.06.22, 15:08

Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych zleceń lekarskich dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o.

Otwarcie 12.07.2022 o godz.12
 
 
Załączniki
 
————————————————–
 
Informacja o otwarciu ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 
Załącznik tutaj. 

Autor: admin – Data dodania: 30.06.22, 13:41

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Uprzejmie informuję, że w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.,
w dniu 29.06.2022r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Na wyżej wymienione stanowisko wybrano kandydaturę Pani Beaty Tomaszewskiej.

Dokument potwierdzający rozstrzygnięcie konkursu.

Autor: admin – Data dodania: 29.06.22, 14:56

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.08.03.02-24-0379/18-002.

TRYB: Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO

w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. następującego asortymentu:

Pakiet nr 1: krzesła ergonomiczne – 23 sztuki.

Pakiet nr 2: podnóżki – 23 sztuki.

Pakiet nr 3: podstawki pod monitor komputerowy – 23 sztuki.

 Zaproszenie do postępowania

Załącznik nr 3 – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Załącznik nr 5 – oświadczenie

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Podnóżek 

Krzesło

Podstawki pod monitory 

Owarcie ofert 

Otwarcie ofert.doc 

Autor: admin – Data dodania: 27.06.22, 11:16

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.08.03.02-24-0379/18-002.

TRYB: Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO

w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. następującego asortymentu:

Pakiet nr 1: krzesła ergonomiczne – 23 sztuki.

Pakiet nr 2: podnóżki – 23 sztuki.

Pakiet nr 3: podstawki pod monitor komputerowy – 23 sztuki.

 Zaproszenie do postępowania

Załącznik nr 3 – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Załącznik nr 5 – oświadczenie

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Podnóżek 

Krzesło

Podstawki pod monitory 

Owarcie ofert 

Otwarcie ofert.doc 

Autor: admin – Data dodania: 27.06.22, 11:16

HP/57UE/2022 INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania pn. „Usługa szkolenia jak radzić sobie z agresją, frustracją i wypaleniem zawodowym” w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistyczego

BHP/57UE/2022

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania pn. „Usługa szkolenia jak radzić sobie z agresją, frustracją
i wypaleniem zawodowym” w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II”
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-002C/21-00
 
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. 
 
Termin składania ofert
• Jest: 21.06.2022 godz. 10:00
• Powinno być: 24.06.2022 godz. 10:00
 
Termin otwarcia ofert:
• Jest: 21.06.2022 godz. 10:30
• Powinno być: 24.06.2022 godz. 10:30

Zaproszenie ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert do pobrania TUTAJ

Zmiany terminu oznaczono na czerwono.

zmiana terminu otwarcia ofert BHP57UE2022

 Zamawiający informuje iż dokonał otwarcia ofert w postępowaniu: do pobrania tutaj.

 ————————–

BHP/57UE/2022

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

Dotyczy: postępowania pn. „Usługa szkolenia jak radzić sobie z agresją, frustracją i wypaleniem zawodowym” w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II”

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-002C/21-00

 Postępowanie prowadzone na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, że spośród otrzymanych ofert postępowaniu, dokonał w dniu dzisiejszym wyboru oferty nr 1 jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

Oferta 1

FRONTOZA SZKOLENIA IZABELA MEJZA

ul. Floksowa 46

60-175 Poznań

Cena ofertowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami udziału w postępowaniu

8 970,00 zł netto

8 970,00 zł brutto

Cena jednostkowa za udział jednego uczestnika w szkoleniu

149,50 zł netto

149,50 zł brutto

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż 7 dni po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze oferty do pobrania TUTAJ. 

Autor: admin – Data dodania: 20.06.22, 15:01

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ 43 SZTUK MONITORÓW SZEROKOKĄTNYCH

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA DOSTAWĘ 43 SZTUK MONITORÓW SZEROKOKĄTNYCH

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zaproszenie 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty 

Autor: admin – Data dodania: 10.06.22, 10:24


OGŁOSZENIE Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/technik rtg/2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności Technika Elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
 
 
 
 
 

Autor: admin – Data dodania: 08.06.22, 12:29


OGŁOSZENIE Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/Poradnia Dermatologiczna/2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Dermatologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
 
 
 
 
 

Autor: admin – Data dodania: 08.06.22, 12:26


OGŁOSZENIE Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/onkologia/2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie uczestnictwa w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym planującym i koordynującym proces leczenia oraz określającym sposób postępowania terapeutycznego w procesie leczenia onkologicznego zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
 
 
 
 
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
 
  Autor: admin – Data dodania: 08.06.22, 12:22

OGŁOSZENIE Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/endoskopia/2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach w zakresie endoskopii diagnostycznej i operacyjnej, górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. oraz pacjentów komercyjnych.
 
 
 
 
 

Autor: admin – Data dodania: 08.06.22, 12:18


„Usługa szkolenia jak radzić sobie z agresją, frustracją i wypaleniem zawodowym”

undefined

Usługa szkolenia jak radzić sobie z agresją, frustracją i wypaleniem zawodowym” 

w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II”Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-002C/21-00

Termin składania ofert: 21.06.2022r. do godz.: 10:00

Miejsce składania ofert:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
ul. M.C. Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

sekretariat /budynek administracji

Otwarcie ofert: 21.06.2022r. o godz. 10:30

Zaproszenie wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

Odpowiedzi na pytania: 

„W załączniku nr 1 do zaproszenia w punkcie dotyczącym wymiaru szkolenia jest zapis „1 dzień szkolenia to 6 -8 godzin dydaktycznych (6-8 x 45 min) w grupach do 10 osób” – czy przedział godzin od 6 do 8 pozostawiają Państwo do wyboru Wykonawcy? „

Odpowiedź

Autor: admin – Data dodania: 07.06.22, 14:20


L AP/HEMO/4H/828/2022

Zaproszenia DO ZŁOŻENIA OFERTY na:
 
DOSTAWĘ Sprzętu dla pracowni hemodynamicznej – STYMULATOR DWUJAMOWY DDDR MRI – 40 SZT ORAZ STYMULATOR CRT- P MRI – 3SZT  dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o
Otwarcie 10 czerwca 2022 godz.9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: admin – Data dodania: 06.06.22, 10:49


Konkurs ofert na:

      „Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy uzdatniaczy wody / zmiękczaczy wody, wymiany filtrów w w/w urządzeniach znajdujących się na terenie Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o.  wraz z możliwością zakupu soli uzdatniającej”
 
 
 
 
 
 
 
 
 Otwarcie ofert
 
 
 Informacje o wyborze oferty
 
 

Autor: admin – Data dodania: 01.06.22, 08:01

Odpowiedź na zapytanie do postępowania na dostawę części zamiennych sprzętu medycznego

Odpowiedź na zapytanie do postępowania na dostawę części zamiennych sprzętu medycznego  z dnia 18.05.2022: 

Odpowiedź

Autor: admin – Data dodania: 27.05.22, 10:14

Ogloszenia

BHP/57UE/2022 INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania pn. „Usługa szkolenia jak radzić sobie z agresją, frustracją i wypaleniem zawodowym” w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycz

  

BHP/57UE/2022

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania pn. „Usługa szkolenia jak radzić sobie z agresją, frustracją

i wypaleniem zawodowym” w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II”

 

 

 

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-002C/21-00

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Termin składania ofert

 • Jest: 21.06.2022 godz. 10:00
 • Powinno być:24.06.2022 godz. 10:00

 

 

Termin otwarcia ofert:

 • Jest: 21.06.2022 godz. 10:30
 • Powinno być:24.06.2022 godz.10:30

 

Zaproszenie ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert do pobrania TUTAJ

Zmiany terminu oznaczono na czerwono.

zmiana terminu otwarcia ofert BHP57UE2022

 

 Zamawiający informuje iż dokonał otwarcia ofert w postępowaniu: do pobrania tutaj.

 

 ————————–


 

BHP/57UE/2022

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania pn. „Usługa szkolenia jak radzić sobie z agresją, frustracją i wypaleniem zawodowym” w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II”

 

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-002C/21-00

 

 Postępowanie prowadzone na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, że spośród otrzymanych ofert postępowaniu, dokonał w dniu dzisiejszym wyboru oferty nr 1 jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

 

Oferta 1

FRONTOZA SZKOLENIA IZABELA MEJZA

 1. Floksowa 46

60-175 Poznań

 

Cena ofertowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami udziału w postępowaniu

8 970,00 zł netto

8 970,00 zł brutto

Cena jednostkowa za udział jednego uczestnika w szkoleniu

149,50 zł netto

149,50 zł brutto

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż 7 dni po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze oferty do pobrania TUTAJ. 

 


Autor: admin – Data dodania: 20.06.22, 15:01

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ 43 SZTUK MONITORÓW SZEROKOKĄTNYCH

 

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA DOSTAWĘ 43 SZTUK MONITORÓW SZEROKOKĄTNYCH

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zaproszenie 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty 


Autor: admin – Data dodania: 10.06.22, 10:24

OGŁOSZENIE Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/technik rtg/2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności Technika Elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie

 

Regulamin

 

Załącznik nr 2 (wzór umowy)

 

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy) 

 

 


Autor: admin – Data dodania: 08.06.22, 12:29

OGŁOSZENIE Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/Poradnia Dermatologiczna/2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Dermatologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie

 

Regulamin poradni

 

Załącznik nr 2 (wzór umowy)

 

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

 

 


Autor: admin – Data dodania: 08.06.22, 12:26

OGŁOSZENIE Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/onkologia/2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie uczestnictwa w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym planującym i koordynującym proces leczenia oraz określającym sposób postępowania terapeutycznego w procesie leczenia onkologicznego zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie

 

Regulamin

 

Załącznik nr 2 (wzór umowy)

 

 

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

 

  


Autor: admin – Data dodania: 08.06.22, 12:22

OGŁOSZENIE Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/endoskopia/2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach w zakresie endoskopii diagnostycznej i operacyjnej, górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. oraz pacjentów komercyjnych.

 

Ogłoszenie

 

Regulamin Pracowni

 

Załącznik nr 2 (wzór umowy)

 

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

 


Autor: admin – Data dodania: 08.06.22, 12:18

„Usługa szkolenia jak radzić sobie z agresją, frustracją i wypaleniem zawodowym”

Usługa szkolenia jak radzić sobie z agresją, frustracją i wypaleniem zawodowym” 

w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II”Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-002C/21-00

Termin składania ofert: 21.06.2022r. do godz.: 10:00

Miejsce składania ofert:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
ul. M.C. Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze
sekretariat /budynek administracji

Otwarcie ofert: 21.06.2022r. o godz. 10:30

 

Zaproszenie wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

Odpowiedzi na pytania: 

„W załączniku nr 1 do zaproszenia w punkcie dotyczącym wymiaru szkolenia jest zapis „1 dzień szkolenia to 6 -8 godzin dydaktycznych (6-8 x 45 min) w grupach do 10 osób” – czy przedział godzin od 6 do 8 pozostawiają Państwo do wyboru Wykonawcy? „

Odpowiedź

 

 


Autor: admin – Data dodania: 07.06.22, 14:20

L AP/HEMO/4H/828/2022

Zaproszenia DO ZŁOŻENIA OFERTY na:

 

DOSTAWĘ Sprzętu dla pracowni hemodynamicznej – STYMULATOR DWUJAMOWY DDDR MRI – 40 SZT ORAZ STYMULATOR CRT- P MRI – 3SZT  dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o

Otwarcie 10 czerwca 2022 godz.9 

 

 Zaproszenie

 

Formularz ofertowy

 

Wzór umowy

 

Załącznik nr 3

 

Załącznik nr 3A

 

Załącznik nr 3B 

 

 

 Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (podpisane) 

 

Ogłoszenie

 


Autor: admin – Data dodania: 06.06.22, 10:49

Konkurs ofert na:

      „Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy uzdatniaczy wody / zmiękczaczy wody, wymiany filtrów w w/w urządzeniach znajdujących się na terenie Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o.  wraz z możliwością zakupu soli uzdatniającej”

 

Zaproszenie 

 

 Załącznik nr 1 formularz

 

Załącznik nr 1a wykaz uzdatniaczy 

 

 Załącznik nr 2 oświadczenie

 

Załącznik nr 3 

 

Umowa serwis zmiękczaczy 

 

Załącznik nr 1 do umowy 

 

 Otwarcie ofert

 

Otwarcie ofert 

 

 Informacje o wyborze oferty

 

Informacja o wyborze oferty

 

Informacja o wyborze oferty (podpisana) 

 


Autor: admin – Data dodania: 01.06.22, 08:01

Odpowiedź na zapytanie do postępowania na dostawę części zamiennych sprzętu medycznego

dpowiedź na zapytanie do postępowania na dostawę części zamiennych sprzętu medycznego  z dnia 18.05.2022: 

Odpowiedź


Autor: admin – Data dodania: 27.05.22, 10:14

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

TRYB PLANOWY i TRYB CITO ( całodobowa realizacja badań)

 – Materiały

– Załączniki 1,2,3,5

– Załącznik 4

 

Odpowiedź na pytanie 

Podpisana odpowiedź

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 

 


Autor: admin – Data dodania: 20.05.22, 11:29

Ogłoszenie na dostawę części zamiennych do urządzeń medycznych

Ogłoszenie postępowania poniżej 130 000 złotych

na  dostawę części zamiennych sprzętu medycznego zgodnie z załącznikiem nr 2 /pakiet 1-10 /

 

 Dokumenty do pobrania TUTAJ


Autor: admin – Data dodania: 18.05.22, 14:25

ZAPROSZENIE

Do złożenia oferty w zakresie wykonania dwóch przeglądów technicznych aparatu
Allura Xper FD 10 – sprzętu znajdującego się w Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp.  o.o.

 

TRYB: Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO
w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zaproszenie

Umowa 

 

 

Odpowiedź 

Informacja

Odpowiedź 2 

 

Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert PODPISANE 


Autor: admin – Data dodania: 17.05.22, 14:29

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, POMIARÓW SKUTECZNOŚCI WENTYLACJI, KONTROLI SZCZELNOŚCI INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH ORAZ DORAŹNYCH NAPRAW SERWISOWYCH UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZAC

 

TRYB: § 2 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

(Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późn. zm.)

Zamawiający przewiduje wizję

lokalną w dniu 05.05.2022r. o

godzinie 11:00. Zainteresowani

zgłoszą się w powyższym terminie

do Działu Techniczno

– Eksploatacyjnego Szpitala.

 

 Zaproszenie

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

 

 


Autor: admin – Data dodania: 28.04.22, 14:53

OFERTY PRACY

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. zatrudni:

-Referenta/ Inspektora/Specjalistę ds. Płac

Referent/Inspektora/Specjalistę ds. Kadr 


Autor: admin – Data dodania: 14.04.22, 10:05

Konkurs

Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. M.C.Skłodowskiej 10,

41-800 Zabrze

 

Ogłasza konkurs na stanowisko

 

NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SZPITALA SPECJALSTYCZNEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

 

Więcej informacji

 

Konkurs zostaje przedłużony, więcej informacji w linku:

Przedłużenie konkursu 

 

 


Autor: admin – Data dodania: 06.04.22, 13:52

OFERTY PRACY

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu poszukuje kandydata/kandydatki na następujące stanowiska:

– Główny/a księgowy/a

 

– Młodszy/a specjalista/specjalistka ds. controllingu


Autor: admin – Data dodania: 29.03.22, 13:42

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II

Umowa powierzenia danych osobowych

Wzór umowy

Zał. 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Zał. 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Zaproszenie 

 

Otwarcie 


Autor: admin – Data dodania: 18.03.22, 15:14

DOSTAWA Sprzętu dla pracowni hemodynamicznej:

STYMULATOR BEZELEKTRODOWY MICRA wraz z zestawem wprowadzającym – 1 SZT

 dla SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W ZABRZU SP. Z O. O”

 

Otwarcie:

dnia 15.03.2022 godz. 1000

 

 Załączniki:

Załącznik nr 3

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 (umowa) 


Autor: admin – Data dodania: 10.03.22, 12:37

Nawiązanie współpracy z lekarzami radiologami

 

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z

o.o. nawiąże pilną współpracę z

lekarzami radiologami w zakresie

wykonywania opisów badań RTG

pochodzących ze szpitalnej Pracowni

Badań Obrazowych, w ramach

teleradiologii lub pracy na miejscu.


Autor: admin – Data dodania: 02.03.22, 07:45

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)  dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

 

Tytuł projektu: Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II

 

 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Zaproszenie

   Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2 

 Wzór umowy 

  Umowa przetwarzenia danych 

 

Informacja 

 

Odpowiedzi 

 

Odwołanie 

 

 


Autor: admin – Data dodania: 01.03.22, 14:31

Ogłoszenie na Świadczenie usług w zakresie sterylizacji w parze wodnej oraz sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu sprzętu medycznego

Ogłoszenie postępowania poniżej 130 000 złotych

na  świadczenie usług w zakresie sterylizacji w parze wodnej oraz sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu sprzętu medycznego zgodnie z załącznikiem nr 2 /pakiet 1-2 /

 

 Dokumenty do pobrania TUTAJ


Autor: admin – Data dodania: 15.02.22, 11:16

DOSTAWA Sprzętu dla pracowni hemodynamicznej – Pakiet Elektrod do stymulacji pęczka Hisa z zestawem wprowadzającym dla SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W ZABRZU SP. Z O. O

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Formularz a-c

Zaproszenie z datą 


Autor: admin – Data dodania: 08.02.22, 08:07

Ogłoszenie na dostawę druków i książek

Ogłoszenie postępowania poniżej 130 000 złotych

na  dostawę druków i książek zgodnie z załącznikiem nr 2 /pakiet 1-3 /

 

 Dokumenty do pobrania TUTAJ


Autor: admin – Data dodania: 03.02.22, 10:38

KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie Diagnostyka obrazowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 


Autor: admin – Data dodania: 04.01.22, 07:29

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA SERWIS SZPITALNEGO SYSTEMU MEDYCZNEGO, PŁACOWO-KADROWEGO ORAZ FINANSOWEGO WRAZ Z USŁUGĄ WSPARCIA INFORMATYCZNEGO

Zabrze, dn. 30.12.2021r.

 

Udzielający zamówienie informuje, iż w Konkursie Ofert na serwis szpitalnego systemu medycznego, płacowo-kadrowego oraz finansowego, serwisu systemu bazodanowego Oracle wraz z usługą wsparcia informatycznego wybrał do realizacji jedyną otrzymaną ofertę: 

 

 

OFERTA NR I

TK-MED Sp. z o.o.

ul.Działkowa 8, 41-506 Chorzów 

Kwota oferty:

Miesięczna kwota brutto: 12 300,00 zł

 Łączna kwota brutto: 147 600,00 zł

 

 

Jednocześnie informujemy, że Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.


Autor: admin – Data dodania: 30.12.21, 12:27

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG w zakresie doradztwa architektoniczno-budowlanego w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

otwarcie i wyłonienie oferenta


Autor: admin – Data dodania: 30.12.21, 08:03

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o – etap II?

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

 Przedmiotem projektu będzie w okresie od 2021-10-15 – 2022-11-30 poprawa warunków pracy

i wiedzy 130 osób (w tym 117 K i 13M) -pracowników Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. ,

w tym 86 os. w wieku 50+. Na podstawie dokonanej analizy zdiagnozowano zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy i poprzez działania w projekcie założono poprawę ergonomii warunków pracy dla grupy docelowej tj. dla 130 osób zatrudnionych w Szpitalu, dla których przewidziano działania szkoleniowe oraz doposażenie stanowisk pracy. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację ryzyk w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia personelu, połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników

w postaci szkoleń.

Celem projektu jest w okresie od 2021-10-15 – 2022-11-30 poprawa warunków pracy i wiedzy 130 osób (w tym 117 K i 13M) – pracowników Szpitala, w tym 86 os. w wieku 50+ nt. zidentyfikowanych czynników ryzyka i ich minimalizowanie oraz zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Montaż finansowy:

Wartość całkowita 381 285,00 zł

Koszty kwalifikowane 381 285,00 zł

Dofinansowanie 324 092,25 zł tj. 85,00%

Wkład Funduszy Europejskich: 324 092,25 zł

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 86

Wartość docelowa – Kobiety: 81

Wartość docelowa – Mężczyźni 5

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] —

Ogółem wartość docelowa: 125

Wartość docelowa – Kobiety: 114

Wartość docelowa – Mężczyźni 11

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Poprawa warunków pracy pracowników etatowych Szpitala;
 • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
 • Wzrost ergonomii i jakości pracy;
 • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu;
 • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;
 • Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.

Informacje


Autor: admin – Data dodania: 29.12.21, 08:25

ZAPROSZENIE Do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie doradztwa architektoniczno-budowlanego w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

TRYB: Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik 1

Załącznik 2 


Autor: admin – Data dodania: 21.12.21, 14:02

Informacja dotycząca OFERTY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

 

 

Wynik postępowania:

załącznik 

 

 


Autor: admin – Data dodania: 17.12.21, 13:21

Ogloszenia

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

TRYB PLANOWY i TRYB CITO ( całodobowa realizacja badań)

 – Materiały

– Załączniki 1,2,3,5

– Załącznik 4

 

Odpowiedź na pytanie 

Podpisana odpowiedź

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 

 


Autor: admin – Data dodania: 20.05.22, 11:29

Ogłoszenie na dostawę części zamiennych do urządzeń medycznych

Ogłoszenie postępowania poniżej 130 000 złotych

na  dostawę części zamiennych sprzętu medycznego zgodnie z załącznikiem nr 2 /pakiet 1-10 /

 

 Dokumenty do pobrania TUTAJ


Autor: admin – Data dodania: 18.05.22, 14:25

ZAPROSZENIE

Do złożenia oferty w zakresie wykonania dwóch przeglądów technicznych aparatu
Allura Xper FD 10 – sprzętu znajdującego się w Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp.  o.o.

 

TRYB: Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO
w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zaproszenie

Umowa 

 

 

Odpowiedź 

Informacja

Odpowiedź 2 

 

Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert PODPISANE 


Autor: admin – Data dodania: 17.05.22, 14:29

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, POMIARÓW SKUTECZNOŚCI WENTYLACJI, KONTROLI SZCZELNOŚCI INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH ORAZ DORAŹNYCH NAPRAW SERWISOWYCH UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZAC

 

TRYB: § 2 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

(Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późn. zm.)

Zamawiający przewiduje wizję

lokalną w dniu 05.05.2022r. o

godzinie 11:00. Zainteresowani

zgłoszą się w powyższym terminie

do Działu Techniczno

– Eksploatacyjnego Szpitala.

 

 Zaproszenie

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

 

 


Autor: admin – Data dodania: 28.04.22, 14:53

OFERTY PRACY

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. zatrudni:

-Referenta/ Inspektora/Specjalistę ds. Płac

Referent/Inspektora/Specjalistę ds. Kadr 


Autor: admin – Data dodania: 14.04.22, 10:05

Konkurs

Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. M.C.Skłodowskiej 10,

41-800 Zabrze

 

Ogłasza konkurs na stanowisko

 

NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SZPITALA SPECJALSTYCZNEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

 

Więcej informacji

 

Konkurs zostaje przedłużony, więcej informacji w linku:

Przedłużenie konkursu 

 

 


Autor: admin – Data dodania: 06.04.22, 13:52

OFERTY PRACY

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu poszukuje kandydata/kandydatki na następujące stanowiska:

– Główny/a księgowy/a

 

– Młodszy/a specjalista/specjalistka ds. controllingu


Autor: admin – Data dodania: 29.03.22, 13:42

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II

Umowa powierzenia danych osobowych

Wzór umowy

Zał. 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Zał. 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Zaproszenie 

 

Otwarcie 


Autor: admin – Data dodania: 18.03.22, 15:14

DOSTAWA Sprzętu dla pracowni hemodynamicznej:

STYMULATOR BEZELEKTRODOWY MICRA wraz z zestawem wprowadzającym – 1 SZT

 dla SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W ZABRZU SP. Z O. O”

 

Otwarcie:

dnia 15.03.2022 godz. 1000

 

 Załączniki:

Załącznik nr 3

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 (umowa) 


Autor: admin – Data dodania: 10.03.22, 12:37

Nawiązanie współpracy z lekarzami radiologami

 

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z

o.o. nawiąże pilną współpracę z

lekarzami radiologami w zakresie

wykonywania opisów badań RTG

pochodzących ze szpitalnej Pracowni

Badań Obrazowych, w ramach

teleradiologii lub pracy na miejscu.


Autor: admin – Data dodania: 02.03.22, 07:45

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)  dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

 

Tytuł projektu: Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II

 

 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Zaproszenie

   Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2 

 Wzór umowy 

  Umowa przetwarzenia danych 

 

Informacja 

 

Odpowiedzi 

 

Odwołanie 

 

 


Autor: admin – Data dodania: 01.03.22, 14:31

Ogłoszenie na Świadczenie usług w zakresie sterylizacji w parze wodnej oraz sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu sprzętu medycznego

Ogłoszenie postępowania poniżej 130 000 złotych

na  świadczenie usług w zakresie sterylizacji w parze wodnej oraz sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu sprzętu medycznego zgodnie z załącznikiem nr 2 /pakiet 1-2 /

 

 Dokumenty do pobrania TUTAJ


Autor: admin – Data dodania: 15.02.22, 11:16

DOSTAWA Sprzętu dla pracowni hemodynamicznej – Pakiet Elektrod do stymulacji pęczka Hisa z zestawem wprowadzającym dla SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W ZABRZU SP. Z O. O

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Formularz a-c

Zaproszenie z datą 


Autor: admin – Data dodania: 08.02.22, 08:07

Ogłoszenie na dostawę druków i książek

Ogłoszenie postępowania poniżej 130 000 złotych

na  dostawę druków i książek zgodnie z załącznikiem nr 2 /pakiet 1-3 /

 

 Dokumenty do pobrania TUTAJ


Autor: admin – Data dodania: 03.02.22, 10:38

KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie Diagnostyka obrazowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 


Autor: admin – Data dodania: 04.01.22, 07:29

Ogłoszenia

Strona Główna > Praca > Ogłoszenia

Ogłoszenia

Szpital w Zabrzu

Zabrze 18.03.2024 r.

OGŁOSZENIE

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 6/2024 – Kardiolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

      I.         Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 

    II.         Określenie przedmiotu zamówienia:

 

1.     Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  w zakresie: Kardiologii i kardiologii inwazyjnej w Klinicznym Oddziale Kardiologii, Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, Izby Przyjęć – wyłącznie w zakresie pełnienia dyżurów medycznych oraz wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

2.     Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

3.     Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Klinicznego Oddziału Kardiologii / Poradni Kardiologicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Ordynatora /Kierownika Oddziału/Poradni.

4.     Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia i specjalizację w danej dziedzinie.

5.     Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Wzór umowy

Zarządzenie wewnętrzne

Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie

Zabrze 15.03.2024 r.

OGŁOSZENIE

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

 

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 5/2024 – Anestezjolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

      I.         Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 

    II.         Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. 
 2. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 1. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Działu Anestezjologii i pozostałych komórkach medycznych szpitala, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Działu Anestezjologii.
 2. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia i specjalizację w danej dziedzinie.
 3. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.
 
 
 

Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie

 

Zabrze 15.03.2024 r.

OGŁOSZENIE

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 4/2024 – Pracownia Tomografii Komputerowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Radiologii w Pracowni Tomografii Komputerowej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

      I.         Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 

    II.         Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie Radiologii w Pracowni Tomografii Komputerowej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. 
 2. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 3. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Pracowni Tomografii Komputerowej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora ds. medycznych..
 4. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu, tytuł specjalisty z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz umiejętności organizacyjne.
 5. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.
 
 
 
 
 
 

Rozstrzygnięcie

Zabrze 26.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

 Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Zmianie uległo ogłoszenie, w którym wydłużono termin składania ofert, pozostałe dokumenty konkursu nie uległy zmianie.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 3/2024 – Pracownia Tomografii Komputerowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Radiologii w Pracowni Tomografii Komputerowej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

     I.         Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze. 

    II.         Określenie przedmiotu zamówienia: 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie Radiologii w Pracowni Tomografii Komputerowej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. 
 2. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 3. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Pracowni Tomografii Komputerowej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora ds. medycznych..
 4. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu, tytuł specjalisty z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz umiejętności organizacyjne.
 5. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

   

  Pełna treść ogłoszenia

  Regulamin

  Formularz ofertowy

  Umowa

  Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

  Zarządzenie

  Rozstrzygnięcie

Zabrze 22.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

 Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/2024 – Chirurg na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

I. Nazwa i siedziba udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie Chirurgii na rzecz pacjentów Poradni Chirurgicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. 

2.     Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

3.     Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Poradni Chirurgicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.

4.     Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia       i specjalizację w danej dziedzinie.

5.     Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Załącznik nr 1

Zarządzenie

Wzór umowy

Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

Rozstrzygnięcie

Zabrze 22.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

 Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

 

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/2024 – Pielęgniarka na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

I. Nazwa i siedziba udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w
Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1.     Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Pielęgniarki na rzecz pacjentów w ramach Pracowni
Hemodynamiki i Elektrofizjologii
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o

2.     Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

3.     Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Pielęgniarkę Koordynującą.

4.     Pielęgniarka świadcząca usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie pielęgniarstwa.

5.     Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Regulamin

Zarządzenie

Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

Rozstrzygnięcie

 

 

Zabrze 21.12.2023r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

9/2023 – Anestezjolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu.

Udzielający zamówienie informuje, iż w Konkursie Ofert 09/2023 – Anestezjolog na udzielanie
świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu ogłoszonego w dniu
05.12.2023r., wybrał następujące oferty:

Oferta 1
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ALEKSANDRA
KOCISZEWSKA, adres 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 9a/35

Oferta 2
ALEKSANDRA WOJNAR-WILK, adres 43-190 Mikołów, ul. Planty 1/3

Oferta 3
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ZDZISŁAWA PASIKIEWICZ-
ROESSLER, adres 41-800 Zabrze, ul. Klonowa 15E/18

Oferta 4
PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA JOANNA CZECH, adres 44-100 Gliwice,
ul. Ks. Franciszka Przyniczyńskiego 5

Oferta 5
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SABINA
KOCISZEWSKA, adres 44-190 Knurów, ul. Jana Matejki 1b

Oferta 6
AGATA JANECKA-PLACEK, adres 41-800 Zabrze, ul. Pani Twardowskiej 7

Oferta7
PRAKTYKA LEKARSKA SZYMON BIAŁKA, adres 43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Bajeczna 12

Zabrze 05.12.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 12/2023 – Pracownia RTG-USG na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii w Pracowni Rentgenodiagnostyki i Pracowni USG na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii w Pracowni Rentgenodiagnostyki i Pracowni USG na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 2. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 3. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Pracowni Rentgenodiagnostyki i Pracowni USG, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora ds. medycznych..

 4. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia i specjalizację w danej dziedzinie.

 5. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Umowa

Załącznik nr 1

Zarządzenie

Rozstrzygnięcie

Zabrze 05.12.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 10/2023 – Laryngolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Otorynolaryngologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. w zakresie

PAKIET LARYNGOLOGIA 1

Otorynolaryngologii w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Poradni Otorynolaryngologicznej, Izby Przyjęć – w tym pełnienia dyżurów medycznych, udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., oraz pełnienie funkcji Z-cy Ordynatora Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej.

PAKIET LARYNGOLOGIA 2

Otorynolaryngologii w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Poradni Otorynolaryngologicznej, Izby Przyjęć – w tym pełnienia dyżurów medycznych, udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.,

 1. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Ordynatora/Kierownika Oddziału.

 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia i specjalizację w danej dziedzinie.

 4. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Zarządzenie

Pakiet 1

Umowa Laryngolog Z-ca

Załącznik nr 2 Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Laryngolog Z-ca

Pakiet 2

Umowa Laryngolog

Załącznik nr 2 Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Laryngolog

Rozstrzygnięcie

Zabrze 05.12.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 8/2023 – Kardiolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. w zakresie:

PAKIET KARDIOLOGIA 1

Kardiologii i kardiologii inwazyjnej w Klinicznym Oddziale Kardiologii, OINK, Poradni Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, Izby Przyjęć – w tym pełnienia dyżurów medycznych, udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., oraz pełnienie funkcji Koordynatora – Kierownika Poradni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, a także funkcji Z-cy Ordynatora Klinicznego Oddziału Kardiologii.

PAKIET KARDIOLOGIA 2

Kardiologii i kardiologii inwazyjnej w Klinicznym Oddziale Kardiologii, OINK, Poradni

Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, Izby Przyjęć – w tym pełnienia

dyżurów medycznych, oraz udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w

Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 3

Kardiologii i kardiologii inwazyjnej w Klinicznym Oddziale Kardiologii, Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, Izby Przyjęć – wyłącznie w zakresie pełnienia dyżurów medycznych oraz wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 4

Kardiologii w Klinicznym Oddziale Kardiologii, OINK, Poradni Kardiologicznej, Izby Przyjęć – w tym pełnienia dyżurów medycznych, oraz udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 5

Kardiologii w Klinicznym Oddziale Kardiologii, OINK, Izby Przyjęć – wyłącznie w zakresie pełnienia dyżurów medycznych, oraz udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 6

Kardiologii inwazyjnej /przezskórne leczenie wad wrodzonych serca w dorosłych – procedura zamykania ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej/ w Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 7

Kardiologii inwazyjnej /badania elektrofizjologiczne i ablacje/ w Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 8

Kardiologii w Poradni Kardiologicznej – w tym udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET KARDIOLOGIA 9

Kardiologii w Klinicznym Oddziale Kardiologii i Poradni Kardiologicznej – wyłącznie w zakresie pełnienia dyżurów medycznych, oraz udzielania konsultacji na rzecz pacjentów Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Zarządzenie

Pakiet 1

Umowa Kardiolog PAKIET 1 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 1

Pakiet 2

Umowa Kardiolog PAKIET 2 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 2

Pakiet 3

Umowa Kardiolog PAKIET 3 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 3

Pakiet 4

Umowa Kardiolog PAKIET 4 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr 2 Miesięczny wykaz wykonanych świadczeń

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 4

Pakiet 5

Umowa Kardiolog PAKIET 5 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 5

Pakiet 6

Umowa Kardiolog PAKIET 6 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 6

Pakiet 7

Umowa Kardiolog PAKIET 7 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 7

Pakiet 8

Umowa Kardiolog PAKIET 8 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 8

Pakiet 9

Umowa Kardiolog PAKIET 9 pkt II ust 1 regulaminu

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Kardiolog PAKIET 9

Rozstrzygnięcie

Zabrze 05.12.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 11/2023 – Chirurg na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie Chirurgii na rzecz pacjentów Poradni Chirurgicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 2. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 3. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Poradni Chirurgicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.

 4. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia i specjalizację w danej dziedzinie.

 5. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Ogłoszenie

Regulamin

Umowa

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1

Zarządzenie

Unieważnienie

Zabrze 05.12.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 9/2023 – Anestezjolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 2. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 1. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Działu Anestezjologii i pozostałych komórkach medycznych szpitala, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Działu Anestezjologii.

 2. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu oraz odpowiednie uprawnienia i specjalizację w danej dziedzinie.

 3. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Umowa

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1

Zarządzenie

Zabrze 05.12.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 13/2023 – Alergolog na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Alergologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, które będą realizowane na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o w zakresie:

PAKIET ALERGOLOGIA 1

Alergologii w Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, Poradni

Dermatologicznej, Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w

Zabrzu Sp. z o.o.

PAKIET ALERGOLOGIA 2

Alergologii w Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Zarządzenie

Pakiet 1

Umowa Alergolog Pakiet 1

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Alergolog Pakiet 1

Pakiet 2

Umowa Alergologia pakiet 2

Załącznik nr1 Formularz ofertowy Alergolog Pakiet 2

Rozstrzygnięcie

Zabrze 08.09.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 10
ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej :
Pakiet nr 1 : Rezonans Magnetyczny ( Tryb Cito – całodobowa realizacja świadczeń )
Pakiet nr 2 : Badania scyntygrafii
Pakiet nr 3 : Badania scyntygrafii perfuzyjnej płuc
Pakiet nr 4 : Tomografia Komputerowa – tryb cito ( całodobowa realizacja badań)

Termin realizacji umowy:
Dot. pakietu 1,2,3 od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2025 r.
Dot. pakietu 4 od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r

Pełna treść ogłoszenia

Materiały

Załącznik nr 4

Unieważnienie

Zabrze 08.09.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert nr 8/2023 – Anestezjolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o.


I.
Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o. o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.
II.
Określenie przedmiotu zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
2.
Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Działu Anestezjologii i pozostałych komórkach medycznych szpitala, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Działu Anestezjologii.
3.
Lekarz świadczący usługi musi posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii.
4.
Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Działu obowiązujący u Udzielającego zamówienie i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Działu.
5.
Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
6.
Liczba osób świadczących usługi: 1.
7.
Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Zabrze 27.07.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 7/2023 – Lekarz Chirurg – na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Chirurgii na rzecz pacjentów Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Proktologicznej, Poradni Profilaktyki Chorób Piersi Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne w zakresie Chirurgii na rzecz pacjentów Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Proktologicznej, Poradni Profilaktyki Chorób Piersi Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Proktologicznej, Poradni Profilaktyki Chorób Piersi zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.
 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie Chirurgii.
 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedną ofertę.
 
test

Zabrze 10.07.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 6/2023 – Chirurg poradnia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z Chirurgii Ogólnej na rzecz pacjentów Poradni Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z Chirurgii Ogólnej na rzecz pacjentów Poradni Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.
 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie Chirurgii Ogólnej.
 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedną ofertę.
 
 

Nastąpiła zmiana sposobu wynagradzania lekarzy w ogłoszeniu konkursu 6/2023 Chirurg Poradnia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z Chirurgii Ogólnej na rzecz pacjentów Poradni Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
W związku z powyższym zmianie uległy druki znajdujące się pod linkiem „Dokumenty”.

Poniżej aktualne wersje dokumentów.

Wzór umowy
Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Zabrze 18.05.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 5/2023 – Anestezjolog na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Działu Anestezjologii i pozostałych komórkach medycznych szpitala, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Działu Anestezjologii.
 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii.
 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Działu obowiązujący u Udzielającego zamówienie i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Działu.
 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Wykaz wykonywanych świadczeń

Regulamin

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zabrze 18.04.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 4/2023 – Kardiochirurg (konsultacje) na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie Czynności Konsultacji Kardiochirurgicznych w Klinicznym Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach Klinicznego Oddziału Kardiologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Klinicznego Oddziału Kardiologii, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Oddziału.
 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie Kardiochirurgii.
 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Liczba osób świadczących usługi: 2.
 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Miesięczny wykaz konsultacji

Regulamin

Umowa

Formularz ofertowy

 

Zabrze 21.03.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 3/2022 – Pielęgniarka na wykonywanie świadczeń zdrowotnych   w zakresie Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach                          Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Pielęgniarkę Koordynującą.
 3. Pielęgniarka świadcząca usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie pielęgniarstwa Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Pracowni obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Pielęgniarka Koordynująca.
 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Wykaz wykonanych świadczeń

Formularz ofertowy

Zabrze 21.03.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 3/2022 – Pielęgniarka na wykonywanie świadczeń zdrowotnych   w zakresie Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach                          Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Pielęgniarkę Koordynującą.
 3. Pielęgniarka świadcząca usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie pielęgniarstwa Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Pracowni obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Pielęgniarka Koordynująca.
 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Wykaz wykonanych świadczeń

Formularz ofertowy

Zabrze 21.03.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/2023 – Pielęgniarka operacyjna na udzielanie świadczeń zdrowotnych          w zakresie Czynności Pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii        i Onkologii Laryngologicznej oraz Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione w ramach Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Pielęgniarka Koordynująca.
 3. Pielęgniarka świadcząca usługi musi posiadać prawo do wykonywania zawodu w dziedzinie pielęgniarstwa.
 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Oddziału obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Pielęgniarka Koordynująca.
 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Wykaz wykonanych świadczeń

Formularz ofertowy

Regulamin konkursu

 

Zabrze 21.03.2023r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/2023Lekarz pediatra na wykonywanie świadczeń zdrowotnych               w zakresie konsultacji pediatrycznych w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne w ramach konsultacji pediatrycznych, które będą realizowane w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówione                       w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Oddziału.
 3. Lekarz świadczący usługi musi ukończyć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii lub posiadać zaświadczenie o odbywaniu co najmniej II roku szkolenia specjalistycznego w dziedzinie pediatrii.
 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Pełna treść ogłoszenia

Miesięczny wykaz konsultacji

Formularz ofertowy

Zabrze 18.11.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

TRYB: Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w zw. z art. 2 ust. 1pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

Przedmiot zamówienia:

1.Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania sekcji zwłok (wraz ze sporządzeniem protokołu sekcyjnego) oraz przechowywania zwłok.

2.Sekcje zwłok przeprowadzane będą w siedzibie Wykonawcy na podstawie zlecenia wystawionego przez upoważnionego lekarza Zamawiającego.

3.Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania sekcji zwłok w terminie 2 dni roboczych od dostarczenia zwłok do siedziby wykonawcy. Zamawiający dostarczy zwłoki do siedziby Wykonawcy najwcześniej po upływie 2 godzin, ale nie później niż 12 godzin od czasu zgonu.

 1. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów przechowywania zwłok w chłodni powyżej 72 godzin.
 2. Zamawiający zapewni transport zwłok do miejsca wykonywania sekcji lub przechowywania zwłok.

Termin wykonania zamówienia:

od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

– Zaproszenie

– Załącznik 4 Projekt umowy

– Załączniki 2,3

Wybór oferty

Zabrze 15.11.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/ Poradnia Alergologiczna /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych   w zakresie Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Zabrze 10.11.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia:

1.Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania sekcji zwłok (wraz ze sporządzeniem protokołu sekcyjnego) oraz przechowywania zwłok.

2.Sekcje zwłok przeprowadzane będą w siedzibie Wykonawcy na podstawie skierowania wystawionego przez upoważnionego lekarza Zamawiającego.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania sekcji zwłok w czasie po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu i przed upływem 48 godzin od stwierdzenia zgonu.
 2. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów przechowywania zwłok w chłodni powyżej 72 godzin.
 3. Zamawiający zapewni transport zwłok do miejsca wykonywania sekcji lub przechowywania zwłok.

Zabrze 08.11.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.  przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 10

ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 633 z późn. zm.)

 

1.      Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, autoimmunologicznych oraz diagnostyki obrazowej.

Treść pełnego ogłoszenia

Materiały konkursowe z załącznikami

Załącznik nr 4a pakiet 1

Załącznik nr 4b pakiet 2,4,7

Załącznik nr 4c pakiet 3

Załącznik nr 4d pakiet 5,6,8

Załącznik nr 5

– pytania i odpowiedzi z dnia 15.11.2022

– pytania i odpowiedzi z dnia 16.11.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

 

Zabrze 25.10.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

                                                                                                                                                           WSZYSCY OFERENCI

                                                                                                  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

TRYB: Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w zw. z art. 2 ust. 1pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

Przedmiot zamówienia:

1.Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania sekcji zwłok (wraz ze sporządzeniem protokołu sekcyjnego) oraz przechowywania zwłok.

2.Sekcje zwłok przeprowadzane będą w siedzibie Wykonawcy na podstawie skierowania wystawionego przez upoważnionego lekarza Zamawiającego.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania sekcji zwłok w czasie po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu i przed upływem 48 godzin od stwierdzenia zgonu.
 2. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów przechowywania zwłok w chłodni powyżej 72 godzin.
 3. Zamawiający zapewni transport zwłok do miejsca wykonywania sekcji lub przechowywania zwłok.

Termin wykonania zamówienia:

od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty wymagane:

 1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- Załącznik nr 1,
 2. Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru- Załącznik nr 2,
 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3,
 4. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginały lub kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” bądź wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;
 1. Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy –potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 5.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena – 98%

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty na świadczenia zdrowotne.

Punktacja za cenę będzie obliczona na podstawie wzoru:

             cena najniższa spośród ofert

P =                                                                                         x           98%

   cena badanej oferty

 

 1. Termin płatności – 2%

Kryterium terminu płatności będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego terminu płatności podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty na świadczenia zdrowotne.

Wymagany minimalny termin płatności to 30 dni, a maksymalny możliwy do zaoferowania termin płatności to 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Minimalny termin płatności otrzymuje 0 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 5 pkt, co oznacza że:

– 30 – 34 dni – 0 pkt

– 35 – 40 dni – 1 pkt

– 41 – 45 dni – 2 pkt

– 46 – 50 dni – 3 pkt

– 51 – 55 dni – 4 pkt

– 56 – 60 dni – 5 pkt

W przypadku gdy, Wykonawca zaoferuje termin płatności dłuższy niż termin maksymalny tj. 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, Zamawiający do obliczenia punktów będzie brał pod uwagę termin maksymalny tj. 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.            W związku z powyższym Wykonawca, który zaproponuje termin płatności 60 dni lub dłuższy otrzyma maksymalną liczbę punktów przyznawaną w kryterium „Termin płatności”. Ponadto Zamawiający do umowy uwzględni najdłuższy możliwy do zaoferowania termin płatności tj. 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin płatności krótszy niż 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zaproszenia.

Punktacja za termin płatności będzie obliczona na podstawie wzoru:

            Ilość punktów uzyskana przez oferenta

G =   ————————————————–   x 2%

                                     Max. 5 pkt

Oferta spełniająca wszystkie wymogi otrzyma max ilość punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

 1. Wynik

W = P + G

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty, zaokrąglony do 4 miejsc po przecinku.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

Miejsce oraz termin składania ofert:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. M. Skłodowskiej-Curie 10

41-800 Zabrze

Sekretariat Dyrekcji /budynek administracji/

do dnia 09.11.2022 r. do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Na podstawie art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiający może zmienić warunki postępowania ofertowego oraz odwołać postępowanie w całości bez podania przyczyny.

Warunki umowy:

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę cenową i spełni wszystkie warunki stawiane przez zamawiającego;
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (tj. nie dopuszcza złożenia oferty tylko na sekcję zwłok albo tylko na przechowywanie zwłok);
 3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem;
 4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z danych zawartych w ofercie.

  

Załączniki 1,2,3,5

Załącznik  4 projekt umowy

Załączniki 2,3 do umowy

Odpowiedzi na pytania


Zabrze 17.10.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/ Poradnia Alergologiczna /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych   w zakresie Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach                          Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o.  Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Poradni Alergologicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.
 3. Lekarz świadczący usługi musi ukończyć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie alergologii.
 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Poradni obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Poradni.
 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.
 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

Zabrze 19.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGII

ORAZ PROWADZENIE SZPITALNEGO BANKU KRWI WRAZ Z NAJMEM POMIESZCZEŃ

-Materiały

-Załączniki

Pytanie z odpowiedzią z dnia 23.09.2022  + zaktualizowany formularz cenowy

Pytanie z odpowiedzią z dnia 26.09.2022

Pismo z dnia 30.09.2022

– Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert 2/2022

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/pielęgniarka/2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie Czynności Pielęgniarskich na Oddziałach Szpitalnych i Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach czynności pielęgniarskich na Oddziałach Szpitalnych i Izbie Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. Potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Oddziałów Szpitalnych i Izby Przyjęć, minimum 80 godzin miesięcznie.

 3. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Oddziałów Szpitalnych i Izby Przyjęć obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc.

 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 1. świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej – liceum lub studium medycznego

 2. dyplom ukończenia wyższej uczelni – licencjat lub magister pielęgniarstwa

 3. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 4. ukończone kursy specjalistyczne

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin realizacji zamówienia:

01.10.2022r. – 30.09.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 1. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/pielęgniarka operacyjna /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Czynności Pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach czynności pielęgniarskich na Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. Potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, minimum 80 godzin miesięcznie.

 3. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Oddziałów obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc.

 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 1. świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej – liceum lub studium medycznego

 2. dyplom ukończenia wyższej uczelni – licencjat lub magister pielęgniarstwa

 3. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 4. ukończone kursy specjalistyczne

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin wykonania zamówienia:

01.10.2022r. – 30.09.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 1. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/ Poradnia Dermatologiczna /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Dermatologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach Poradni Dermatologicznej na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Poradni Dermatologicznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Poradni.

 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii.

 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Poradni obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Poradni.

 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim,

 • prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP,

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie dermatologii.

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin wykonania zamówienia:

01.10.2022r. – 30.06.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 1. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/ Anestezjologia /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Anestezjologii w tym pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w zakresie Anestezjologii na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Działu Anestezjologii i pozostałych komórkach medycznych szpitala, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Działu Anestezjologii.

 3. Lekarz świadczący usługi musi posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii.

 4. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Działu obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca. Harmonogram zatwierdza Kierownik Działu.

 5. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 6. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 7. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim,

 • prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP,

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin wykonania zamówienia:

01.10.2022r. – 30.09.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 2. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zaproszenie do złożenia oferty BHP/71UE/2022

System zamkniętych pojemników do próbek biopsyjnych”
w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. – etap II”
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-002C/21-00

Miejsce składania ofert:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10

41-800
Zabrze

Sekretariat Szpitala (budynek administracji – II piętro)

Termin składania ofert:  15.09.2022 do godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.09.2022 o godz. 10:30

Zaproszenie wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ELEKTRONICZNEGO DEPOZYTORA KLUCZY

Załączniki Poniżej
 

Autor: admin – Data dodania: 19.08.22, 08:05

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w zakresie wykonywania przeglądów technicznych aparatury medycznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp.  o.o.

TRYB: Postępowanie prowadzone będzie na podstawie obowiązującego w Szpitalu Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł lub 30.000 EURO
w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie

Umowa 

Odpowiedź na pytania 

Odpowiedź na pytania

(podpisane)

Otwarcie

Otwarcie

(podpisane) 

Autor: admin – Data dodania: 21.07.22, 13:35

O G Ł O S Z E N I E Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/pielęgniarka/2022 na wy

Autor: admin – Data dodania: 19.07.22, 15:09

O G Ł O S Z E N I E Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 1/pielęgniarka operacyjna

Autor: admin – Data dodania: 19.07.22, 15:06

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/pielęgniarka/2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie Czynności Pielęgniarskich na Oddziałach Szpitalnych i Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach czynności pielęgniarskich na Oddziałach Szpitalnych i Izbie Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. Potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Oddziałów Szpitalnych i Izby Przyjęć, minimum 80 godzin miesięcznie.

 3. Szczegółowy rozkład pracy określa Harmonogram Pracy Oddziałów Szpitalnych i Izby Przyjęć obowiązujący u Udzielającego zamówienia i sporządzony jest z góry na każdy miesiąc.

 4. Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego przez Przyjmującego zamówienie dokumentu zawierającego podstawę prawną zwolnienia od podatku oraz elementy faktury dokumentującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. z 2021r. poz.1979), zwanego dalej fakturą. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 5. Liczba osób świadczących usługi: 1.

 6. Każdy z Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy może złożyć tylko jedna ofertę.

 1. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym załącza do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert następujące dokumenty:

 1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organ,
  o którym mowa w art.106 ust 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz.U.
  z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony http://prod.ceidg.gov.pl);

 3. Polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia , o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) i zobowiązuje się do posiadania takiej umowy przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej ulegnie zakończeniu/rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienie kopię nowej polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia;

 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym
  w Zabrzu Sp. z o.o. i zobowiązuje się do posiadania takiego zaświadczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku gdy zaświadczenie straci ważność, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej świadczenia zdrowotne, w tym:

 1. świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej – liceum lub studium medycznego

 2. dyplom ukończenia wyższej uczelni – licencjat lub magister pielęgniarstwa

 3. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 4. ukończone kursy specjalistyczne

 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale , bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

 1. Termin realizacji zamówienia:

01.10.2022r. – 30.09.2024r.

 1. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne
  na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem:
  https://klinika-zabrze.med.pl

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać do godz. 9:00 dnia 26 września 2022r. w siedzibie Udzielającego zamówienie pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, Sekretariat Prezesa Zarządu. W przypadku przesłania oferty pocztą, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Udzielającego zamówienie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 września 2022r. o godz.10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia pod adresem: ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, w siedzibie udzielającego Zamówienie.

 1. Rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie pod adresem: https://klinika-zabrze.med.pl . Udzielający zamówienia uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach konkursu.

 1. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych
  w art. 153 i 154 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.,poz.1285 z pożn.zm).

Załączniki tutaj.

Zabrze 15.09.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert nr 2/pielęgniarka operacyjna /2022 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Czynności Pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 1. Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienie:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. Marii-Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach czynności pielęgniarskich na Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnym Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
  Sp. z o.o. Pod terminem „świadczenia zdrowotne” należy rozumieć wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Świadczenia zdrowotne będą realizowane wg. Potrzeb w siedzibie Udzielającego zamówienie w ramach Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej oraz Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, minimum 80 godzin miesięcznie.