Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona Główna > Strefa Pacjenta > ABC Pacjenta

ABC Pacjenta

budynek szpitala z lotu ptaka 4

Pacjent udający się do szpitala do leczenia planowego powinien posiadać:

 1. Skierowanie do Szpitala/ kod w systemie elektronicznym.
 2. Dokument tożsamości.
 3. Wyniki badań diagnostycznych, laboratoryjnych, TK, RTG, histopatologicznych, itp.
 4. Karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia, wcześniejsze konsultacje.

Ponadto do szpitala należy zabrać:

 • listę leków przyjmowanych przewlekle – w tym insuliny,
 • przybory toaletowe,
 • ręcznik,
 • piżamę, pantofle/ewentualnie dres, wygodne ubranie bawełniane,
 • kubek oraz sztućce,
 • można zabrać używany sprzęt zaopatrzenia ortopedycznego,
 • nie należy przynosić do szpitala niepotrzebnych rzeczy.

W przypadku przyjęcia pacjenta do Szpitala w trybie nagłym (stan zagrożenia zdrowia i życia) wyżej wymienione rzeczy osobiste dostarcza rodzina pacjenta lub opiekun faktyczny.

UWAGA

Pacjenci przywiezieni w stanach zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością, dlatego czas oczekiwania na planowane przyjęcie może się wydłużyć.

DEPOZYT

Pieniądze i przedmioty wartościowe nie powinny być zabierane do szpitala. W razie takiej potrzeby pacjent, można bezpłatnie oddać przedmioty wartościowe do depozytu. Pieniądze oraz odzież zostanie wydana w dniu wypisu lub na życzenie pacjenta za okazaniem karty depozytowej. Szczegółowych informacji dotyczących depozytu udzieli Pielęgniarka Oddziałowa danego oddziału.

OPIEKA DUSZPASTERSKA

Pacjent może korzystać z Kaplicy znajdującej się w Szpitalu obok Izby Przyjęć. Szpital zapewnia opiekę duszpasterską przy łóżku chorego.

W nagłych przypadkach istnieje możliwość wezwania Kapelana Szpitalnego: telefonicznie – 601 623 557.

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o. o. informuje, że wejście tylne do Budynku Głównego zlokalizowane przy Izbie Przyjęć (od strony wjazdu karetek) jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Umożliwia wejście do budynku bez barier architektonicznych, a następnie poruszanie się po Szpitalu w obrębie oddziałów szpitalnych, jak również poradni przyszpitalnych, czy Izby Przyjęć.

Poradnie szpitalne oraz Izba Przyjąć usytuowane są w przyziemiu budynku Głównego Szpitala. Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej usytuowany jest na I piętrze budynku.

Kliniczny Oddział Kardiologii usytuowany jest na II piętrze budynku. Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej usytuowany jest na III piętrze budynku. Do Oddziałów można dotrzeć windą. Infrastruktura oddziałów (sale chorych i łazienki szpitalne) przystosowana jest do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością.

POBYT RODZICA/ OPEKUNA PRAWNEGO

W Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, gdzie przebywają pacjenci małoletni wraz z rodzicem / opiekunem prawnym Szpital zapewnia bezpłatne miejsce pobytu (łóżko) oraz pełne wyżywienie dla opiekuna.

ODWIEDZINY

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie. Ze względu na charakter pracy Oddziału zaleca się by odwiedziny odbywały się w dni powszednie w godzinach 15:00 – 18:00, a w dni wolne i święta od 15:00 – 19:00 lub innych godzinach za zgodą Ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.
 2. Chorych mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 7 roku życia będące pod opieką osoby dorosłej.
 3. Ordynator oddziału lub lekarz dyżurny w indywidualnych przypadkach mogą zezwolić na odwiedzanie chorych dzieciom poniżej 7 roku życia będących pod opieką osoby dorosłej oraz osobom niepełnoletnim, które ukończyły 13 rok życia bez towarzystwa osoby dorosłej.
 4. Na prośbę pacjenta Ordynator oddziału wyraża zgodę na udział krewnych lub opiekunów w opiece nad chorym. W przypadku dzieci i osób nieprzytomnych Ordynator oddziału wyraża zgodę na prośbę najbliższej rodziny. 
 5. Chorych mogą odwiedzać równocześnie najwyżej 2 osoby.
 6. Nie wolno odwiedzać chorych osobom dotkniętych chorobą zakaźną oraz osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 7.  Osobom odwiedzającym zabrania się:
  • spożywania oraz dostarczania chorym napojów alkoholowych,
  • przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym,
  • chodzenia po salach, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
  • filmowanie i fotografowanie osób przebywających na oddziale.
 8. Osoby odwiedzające zobowiązane są do:
  • zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu,
  • podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego,
  • poszanowania mienia szpitala,
  • zachowania czystości i porządku,
  • korzystania z pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla pacjentów.
 9. Osoby odwiedzające, naruszające postanowienia obowiązujące w naszej placówce oraz niestosujące się do zaleceń personelu medycznego, mogą być usunięte przez służby porządkowe z terenu szpitala.
 10.  Pies przewodnik mile widziany.

W uzasadnionych przypadkach mogą zostać wprowadzone ograniczenia w zakresie odwiedzin pacjentów.

UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA

Informacje o stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych pacjenta w tym małoletniego, który ukończył 16 rok życia i jego ustawowemu przedstawicielowi udzielają wyłącznie lekarze w godzinach ustalonych przez Ordynatora Oddziału.

W godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy i święta, informacji o stanie zdrowia udziela lekarz dyżurny. W uzasadnionych przypadkach informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są telefonicznie po identyfikacji rozmówcy przez osoby udzielające informacji.

WYPIS PACJENTA

Wypis pacjenta odbywa się w dni robocze w godzinach wskazanych przez Ordynatora Oddziału. Pacjentom uprawnionym, na podstawie zlecenia lekarskiego, przysługuje transport sanitarny (bezpłatny, częściowo płatny lub płatny), który organizowany jest przez personel Szpitala.

Karta praw dziecka - pacjenta
Facebook
Skip to content