Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona Główna > Strefa Pacjenta > Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta

Szpital w Zabrzu

Prawa pacjenta:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 3. Zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 4. Wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu wymaganych przez obowiązujące przepisy informacji.
 5. Intymności i poszanowania godności osobistej, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym do umierania w spokoju i godności.
 6. Do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, w tym sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta w zakresie uzgodnionym z personelem medycznym Szpitala.
 7. Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 8. Opieki duszpasterskiej.
 9. Wypisania ze Szpitala na własne żądanie lub żądanie przedstawiciela ustawowego, po uprzednim uzyskaniu od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania udzielania dalszych świadczeń zdrowotnych.
 10. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych –na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci –osoby upoważnionej przez pacjenta za życia.
 11. Wniesienia, osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego, sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
 12. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Szczegółowe zasady realizacji ww. praw pacjenta określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta( Dz. U. z 2016 r., poz.186 z późn. zm.)Pełna treść ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znajduje się w Izbie Przyjęć, w punkcie pielęgniarskim oddziałów szpitala, w rejestracji i w poradniach szpitalnych.

Obowiązki pacjenta:

 1. Pacjentowi nie wolno opuszczać oddziału bez wiedzy personelu medycznego oddziału.
 2. W porze obchodów lekarskich pacjent jest zobowiązany przebywać oddziale w przeznaczonej dla niego Sali. Plan obchodów znajduje się na tablicy ogłoszeń oddziału.
 3. Pacjent zobowiązany jest stosować się do indywidualnych zleceń lekarza i pielęgniarki w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji –w tym zasad higieny osobistej i zleconej diety.
 4. Pacjentowi nie wolno zakłócać ciszy i spokoju innym pacjentom przebywającym w oddziale.
 5. W Szpitalu obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00-0600, oglądanie TV po godz. 22:00 jest możliwe za zgodą dyżurującego personelu i pacjentów przebywających na sali.
 6. Pacjent przebywający w Szpitalu ma obowiązek szanować własność Szpitala i innych pacjentów.
 7. Na terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 8. Pacjentowi nie wolno zmieniać ustawień urządzeń szpitalnych tym aparatury medycznej, instalacji elektrycznej, grzewczej, dozowników tlenowych.
 9. Pacjentowi nie wolno używać własnych urządzeń elektrycznych bez wiedzy zgody personelu pielęgniarskiego.
 10. Prosimy odwiedzających o przestrzeganie godzin odwiedzin od 15:00 -17:00 i o niesiadanie na łóżkach pacjenta.
 11. Prosimy, aby przy odwiedzanym pacjencie przebywały maksymalnie dwie osoby, a dzieci do lat 12 wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 12. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną w Szpitalu, odwiedziny mogą być ograniczone lub nawet wstrzymane.

Opracowano na podstawie:
– ustawa z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
– ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Regulamin sprawowania opieki nad pacjentem przez osoby bliskie:

Szanowny Pacjencie możliwe jest aby podczas pobytu w Szpitalu towarzyszyła Ci osoba bliska.

Twój pobyt u Nas jest dla Ciebie na pewno bardzo stresujący, dlatego włączenie osoby bliskiej ułatwi adaptację w środowisku szpitalnym, pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb zarówno biologicznych jak i psychicznych, w szczególności bezpieczeństwa.

 

Pobyt osoby bliskiej towarzyszącej nie może jednak zakłócać procesu leczenia innych pacjentów. Dlatego wychodząc naprzeciw stworzyliśmy powyższy dokument e celu uniknięcia ewentualnych trudnych sytuacji.

W tym celu prosimy o pełną współpracę z personelem sprawującym opiekę nad pacjentem:

 1. Osoba realizująca opiekę nad pacjentem powinna zgłosić fakt przybycia i opuszczenia oddziału personelowi medycznemu;
 2. Opiekę sprawuje osoba wskazana przez pacjenta;
 3. Osoba wykonująca czynności przy pacjencie powinna je wykonywać po uzgodnieniu z dyżurną pielęgniarką  i po uzyskaniu wskazówek  w tym zakresie.
 4. Przestrzegać obowiązującego Regulaminu Oddziału
 5. Realizacja opieki nad osobą bliską nie może stanowić naruszenia praw pozostałych pacjentów
 6. Realizacja opieki może się odbywać pod warunkiem niezakłócania realizacji świadczeń innych pacjentów;
 7. Celem zapewnienia poszanowania praw pacjenta osoba towarzysząca opuszcza salę chorych na czas wykonywania zabiegów medycznych u innych pacjentów;
 8. Osoba sprawująca opiekę bez zgody personelu nie może pacjentowi podawać żadnych leków, suplementów produktów żywnościowych bez uzgodnienia z personelem medycznym;
 9. W razie zaobserwowania niepokojących objawów natychmiast wezwać personel medyczny, dotyczy to również sytuacji zdrowotnej u innych pacjentów;
 10. W celu zapewnienia komfortu pobytu pacjentów osoba sprawująca opiekę nie powinna prowadzić głośnych rozmów, komentować czynności wykonywanych przy pacjencie, nie wyrażać opinii na temat stanu zdrowia innych pacjentów;
 11. Opiekę nad pacjentem nie mogą sprawować osoby nietrzeźwe, z objawami infekcji;
 12. Każdą sytuację wątpliwą dla dobra chorego należy skonsultować z personelem.

Oświadczenie rodziny

Facebook
Skip to content