Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania poniżej progu unijnego > DZP/13 TP/2022 – Dostawa profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych i hemodynamicznych

DZP/13 TP/2022 – Dostawa profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych i hemodynamicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych i hemodynamicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  NR. DZP/13 TP/2022

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 24.08.2022r. pod numerem  2022/BZP 00318291/01

• Liczba zadań – 3

• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

·  Termin wykonania zamówienia/umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa profesjonalnych chirurgicznych wyrobów medycznych i hemodynamicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.  NR. DZP/13 TP/2022

Przedmiot zamówienia składa się z 3 Pakietów tj.

Pakiet nr 6A – System zamykania naczyń, trokary

Pakiet nr 6B – Laparoskopia

Pakiet nr 26 A –  Przedłużacz cewnika prowadzącego z atraumatyczną końcówką

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Pliki do pobrania:

Data dodania: 24.08.22, 14:00

Facebook
Skip to content