Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/02 PN/2022 – Dostawa aparatu ultrasonograficznego przewoźnego z głowicami echokardiograficznymi: przezklatkową standardową, przezklatkową 4D, naczyniową oraz przezprzełykową 4D dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o 

DZP/02 PN/2022 – Dostawa aparatu ultrasonograficznego przewoźnego z głowicami echokardiograficznymi: przezklatkową standardową, przezklatkową 4D, naczyniową oraz przezprzełykową 4D dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o 

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 10 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Dostawa aparatu ultrasonograficznego przewoźnego z głowicami echokardiograficznymi: przezklatkową standardową, przezklatkową 4D, naczyniową oraz przezprzełykową 4D dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o . 
 
Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 27.06.2022r. a opublikowane w dniu 01.07.2022r. pod numerem 2022/S 125-352403
 
• Liczba zadań – 1
• Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
• Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie
• Termin wykonania zamówienia/umowy: do 16 tygodni (112 dni) od dnia podpisania umowy.
 
1. Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu ultrasonograficznego przewoźnego z głowicami echokardiograficznymi: przezklatkową standardową, przezklatkową 4D, naczyniową oraz przezprzełykową 4D dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o .
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ – opis parametrów  technicznych.
 
2Warunki wymagane od Wykonawców – Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:
 
1) Zaoferują sprzęt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia  uszczegółowionym w załączniku nr 3 – parametry techniczne,
2) Zaoferują produkt (sprzęt) kompletny, fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r.,
3) Zapewnią na swój koszt i ryzyko transport sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek i transport wewnętrzny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
4) Zaoferują przedmiot zamówienia, który spełnia wymagania określone w:
• Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974),
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416),
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211),
•  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenie dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG,Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. – dotyczącej  wyrobów medycznych 
z uwzględnieniem późniejszych zmian,
5) Podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ
6) Zaoferują minimalny okres gwarancji 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu. 
7) Przeprowadzą szkolenie personelu Szpitala w zakresie obsługi oferowanego produktu (sprzętu),
8) Zapewnią dostawę wraz z montażem produktu (sprzętu) tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 11:00-14:00 po uprzednim ustaleniu dnia i zgłoszenia osób dokonujących dostawy i montażu,
9) Złożą wraz z dostawą produktu (sprzętu) Instrukcję obsługi w języku polskim,
10) Przystąpią do naprawy produktu (sprzętu) w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną zgłoszenia awarii,
11) W przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego,
12) Zobowiążą się w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego do świadczenia usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego m.in.: dojazd pracownika serwisu, usługę, wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu (sprzętu) na rzecz Zamawiającego
13) Zagwarantują dostępność części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu na  okres/czas min. 10 lat,
14) Zagwarantują serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat,
15) Przedłożą wraz z dostawą Sprzętu listę autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku – na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi,
16) Zamawiający wymaga aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  wartość  oferty na którą Wykonawca zawarł umowę z Zamawiającym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przed podpisaniem umowy, która stanowić będzie załącznik do umowy.
 
3. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
33100000-1 – urządzenia medyczne
33112100-9 – ultrasonograf do badania serca 

Pliki do pobrania:

Data dodania: 01.07.22, 09:40

Data dodania: 18.08.22, 11:35

Data dodania: 09.09.22, 14:35

Data dodania: 03.10.22, 14:35

Facebook
Skip to content