Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/08 PN/2023 – Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o. – w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

DZP/08 PN/2023 – Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o. – w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szpital w Zabrzu
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Śląskie. Unia Europejska

Ogłoszenie o zamówieniu

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 10 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o. – w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.05.2023r. a opublikowane w dniu 10.05.2023r. pod numerem 2023/S 090-278221

• Liczba zadań – 1
• Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
•  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: do 75 dni od dnia podpisania umowy


Przedmiotem zamówienia jest:

Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o. – w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Nr sprawy DZP/08 PN/2023.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowego oprogramowania do świadczenia elektronicznych usług publicznych wraz z licencjami, stanowiącego rozbudowę istniejącego systemu HIS, rozbudowa strony internetowej (Medyczny Portal Informacyjny) oraz wdrożenie e-usług i usług telemedycznych. Zakres zamówienia obejmuje również serwis techniczny, nadzór autorski oprogramowania oraz wsparcie serwisu oprogramowania bazodanowego (okres wsparcia serwisu oprogramowania bazodanowego stanowi kryterium oceny ofert).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy oraz Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia.

  • Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ.
  • W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta lub rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
  • Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).
  • W przypadku wymagania w Opisie przedmiotu zamówienia etykiet lub certyfikatów, Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety oraz certyfikaty wydane przez równoważne jednostki oceniające zgodność.
  • Zgodnie z art. 100 ustawy PZP w Załączniku nr 5 – Szczegółowy opis zamówienia- uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
  • Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

 

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

 

 

Pliki do pobrania:

Data dodania: 10.05.23, 10:17

Data dodania: 22.06.2023, 13:43

Data dodania: 11.07.2023, 13:07

Data dodania: 26.07.2023, 09:21

Facebook
Skip to content