Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/10PN/2022 – Dostawa sprzętu jednorazowego dla pacjentów wymagających zabiegów hemodynamicznych lub elektrofizjologicznych

DZP/10PN/2022 – Dostawa sprzętu jednorazowego dla pacjentów wymagających zabiegów hemodynamicznych lub elektrofizjologicznych

Szpital w Zabrzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa sprzętu jednorazowego dla pacjentów wymagających zabiegów hemodynamicznych lub elektrofizjologicznych. Nr sprawy. DZP/10PN/2022

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.06.2022r., a opublikowane w dniu 24.06.2022r pod numerem 2022/S 120-337970

• Liczba zadań – 11
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy: 12 miesięcy  od dnia podpisania umowy, lub, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co najmniej 80 % wartości danego Pakietu – do czasu realizacji 80% wartości danego Pakietu, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu jednorazowego dla pacjentów wymagających zabiegów hemodynamicznych lub elektrofizjologicznych. Nr sprawy. DZP/10PN/2022

1. Przedmiot zamówienia składa się z 11 Pakietów tj.
Część nr 1 Pakiet nr 3a:  Zawór hemostatyczny o dużej średnicy do zabiegów
Część nr 2 Pakiet nr 22: Cewnik elektroniczny do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej HD
Część nr 3 Pakiet nr 23: Cewniki Swana Ganza – kompatybilny z systemem ATTAIN 6216A
Część nr 4 Pakiet nr 36: Wiertła do rotablacji wieńcowej
Część nr 5 Pakiet nr 46: Stymulatory SSIR MRI wraz z opaskami dla pacjenta, Elektrody MRI do stymulatora SSIR
Część nr 6 Pakiet nr 47: Stymulatory DDDR MRI z funkcjami antyarytmicznymi wraz z opaskami dla pacjenta, Elektrody MRI do stymulatora DR, kable pomiarowe
Część nr 7 Pakiet nr 48: Stymulator CRTP MRI, Elektrody lewokomorowe, przedsionkowe, komorowe MRI, zestawy wprowadzające elektrody
Część nr 8 Pakiet nr 73: Elektrody do zabiegów elektrofizjologicznych, dreny, kable
Część nr 9 Pakiet nr 75: Zestaw do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej
Część nr 10 Pakiet nr 76: Zestaw do krioablacji żył płucnych
Część nr 11 Pakiet nr 76A: Zestaw do krioablacji żył płucnych  z wielopolową elektrodą mapującą współpracująca z balonem do krioablacji  w zestawie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy oraz załącznik nr 6 – parametry techniczne.

2. Warunki wymagane od Wykonawców – Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:

1) zaoferują sprzęt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 5 do SWZ – formularz asortymentowo cenowy oraz załącznik nr 6 do SWZ –  parametry techniczne
2) zapewnią na swój koszt i ryzyko transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
3) zaoferują produkty z datą ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy,
4) zaoferują przedmiot zamówienia, który spełnia wymagania określone w:
• Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974),
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416),
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211),
• Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenie dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG,
• Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. – dotyczącej  wyrobów medycznych
z uwzględnieniem późniejszych zmian
5) zaoferują  termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
6) podpiszą umowę, której wzór stanowią załącznik nr 4a i/lub 4b do SWZ,
7) zaoferują maksymalny czas realizacji zamówień „cito”: 24 godziny, a w normalnym trybie do 72 godzin od złożenia zamówienia, bez względu na wartość złożonego zamówienia. W przypadku dostaw w trybie „na cito”, w sytuacji, gdy termin dostawy wypada w sobotę lub w innym dniu ustawowo wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Zamawiającego, dostawa nastąpi w umówionym czasie realizacji tj. maksymalnie 24 godziny od złożenia zamówienia do miejsca wskazanego w zamówieniu.
8) dostarczą wraz z ofertą opis w języku polskim lub instrukcję obsługi/ katalogi/ foldery itp. zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów technicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do SWZ
9) dostarczą dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym, spełniające wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974),  obowiązujących w Polsce jak i w Unii Europejskiej, a więc posiadające wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i świadectwa ich stosowania np. Deklarację zgodności CE. W przypadku gdy wymagane w/w dokumenty sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski.
10) w przypadku wątpliwości co do oceny jakości zaoferowanego sprzętu w stosunku do opisu lub instrukcji, Wykonawca dostarczy próbki (po 1 egzemplarzu dla każdego asortymentu w ramach złożonej oferty), na każde żądanie Zamawiającego
11) Zamawiający wymaga aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  Wysokość sumy ubezpieczenia nie może być mniejsza niż suma wartości oferty dla poszczególnych zadań (pakietów), na które Wykonawca zawarł umowę z Zamawiającym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przed podpisaniem umowy, która stanowić będzie załącznik do umowy.

3. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
33100000-1 – Urządzenia medyczne
33123000-8 – Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
33141240-4 – Akcesoria cewnikowe
33141200-2 – Cewniki
33182200-1 – Urządzenia do stymulacji pracy serca
33158210-7 – Stymulatory
33141120-7 – Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33140000-3 – Materiały medyczne
33141000-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Pliki do pobrania:

Data dodania: 24.06.22, 09:31

Data dodania: 05.08.22, 08:35

Data dodania: 12.10.22, 14:22

Facebook
Skip to content