Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

Logo szpitala

Szpital Specjalistyczny
w Zabrzu Sp. z o.o.

"LECZENIE - JAKOŚĆ - TRADYCJA"

Strona GłównaZamówienia publicznePostępowania powyżej progu unijnego > DZP/12 PN/2022 – Dostawa sprzętu serwerowego, komputerowego, monitorów, zintegrowanej ochrony antywirusowej, systemu ochrony i akceleracji aplikacji sieciowych, systemu ochrony w punkcie styku (UTM), wraz z niezbędnym oprogramowaniem

DZP/12 PN/2022 – Dostawa sprzętu serwerowego, komputerowego, monitorów, zintegrowanej ochrony antywirusowej, systemu ochrony i akceleracji aplikacji sieciowych, systemu ochrony w punkcie styku (UTM), wraz z niezbędnym oprogramowaniem

Szpital w Zabrzu
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Śląskie. Unia Europejska

Ogłoszenie o zamówieniu

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 10 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa sprzętu serwerowego, komputerowego, monitorów, zintegrowanej ochrony antywirusowej, systemu ochrony i akceleracji aplikacji sieciowych, systemu ochrony w punkcie styku (UTM), wraz z niezbędnym oprogramowaniem; nr DZP/12 PN/2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 12.08.2022r. a opublikowane w dniu 17.08.2022r. pod numerem 2022/S 157-449603.

• Liczba zadań – 2
• Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
• Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
• Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
•  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• Termin wykonania zamówienia/umowy:
Dla pakietu 1 – do 60 dni od dnia podpisania umowy
Dla pakietu 2 – do 30 dni od dnia podpisania umowy

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu serwerowego, komputerowego, monitorów, zintegrowanej ochrony antywirusowej, systemu ochrony i akceleracji aplikacji sieciowych, systemu ochrony w punkcie styku (UTM), wraz z niezbędnym oprogramowaniem; nr DZP/12 PN/2022

1. Przedmiot zamówienia składa się z 2 Pakietów tj.

PAKIET 1  – sprzęt serwerowy, zintegrowana ochrona antywirusowa, system ochrony i akceleracji aplikacji sieciowych, system ochrony w punkcie styku (UTM), wraz z niezbędnym oprogramowaniem
PAKIET 2 – sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy oraz załącznik nr 5A – Specyfikacja techniczna i Załącznik nr 5B – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Warunki wymagane od Wykonawców – Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:

1) Zrealizują zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku nr 5A Specyfikacja techniczna i w załączniku nr 5B Opis przedmiotu zamówienia oraz zakresem przedstawionym w Załączniku nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy.
2) Dostarczą sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, o najwyższym standardzie pod względem jakości i funkcjonalności, a także oznakowany znakiem CE, gdy taki znak jest wymagany, przeznaczony do sprzedaży z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów urządzeń na rynek europejski (Polski lub Unii Europejskiej).
3) Sprzęt i oprogramowanie są fabrycznie nowe i nie są przeznaczone do wycofania z produkcji, wsparcia lub sprzedaży, nie są produktami używanymi, „odnawianymi”, powystawowymi, wykorzystywanymi wcześniej przez inny podmiot.
4) Zapewnią na swój koszt i ryzyko transport sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek i transport wewnętrzny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
5) Podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
6) Zaoferują minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu. Okres gwarancji będzie poddawany kryterium oceny.
7) Przeprowadzą instruktaż dla wyznaczonych pracowników Szpitala.
8) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego sprzęt i oprogramowanie zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w załączniku nr 4 do SWZ – Projekt umowy.
9) Po zakończeniu wszelkich prac będących przedmiotem umowy Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych od powiadomienia przystąpi do odbioru końcowego. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 14 dni.
10) Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Zamawiającego na podstawie spisanego protokołu zdawczo – odbiorczego. Do czasu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub zaginięciem sprzętu ponosi Wykonawca.
11) Przedmiot zamówienia uznaje się za wykonany z dniem obustronnego podpisania protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

3. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
30230000    Sprzęt związany z komputerami (Pakiet 1 i Pakiet 2)
48820000-2 Serwery (Pakiet nr 1)
48760000-3 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej (Pakiet nr 1)
48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego (Pakiet nr 1)
48620000-0 Systemy operacyjne (Pakiet nr 1)
30213000-5 Komputery osobiste (Pakiet nr 2)
30213100-6 Komputery przenośne (Pakiet nr 2)
30237410-6 Myszka komputerowa (Pakiet nr 2)
30237460-1 Klawiatury komputerowe (Pakiet nr 2)
30231300-0 Monitory ekranowe (Pakiet nr 2)
72900000-9 Usługi archiwizacji komputerowej i konwersji katalogów (Pakiet nr 1)
72300000-8 Usługi w zakresie danych (Pakiet nr 1)
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,  internetowe i wsparcia (Pakiet nr 1)
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne (Pakiet 1 i Pakiet 2)
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne (Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2)
51611000-8 Usługi instalowania komputerów (Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2)
51610000-1 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji (Pakiet nr 1 i Pak. nr 2)
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe (Pakiet nr 1)
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania (Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2)
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania (Pakiet nr 1)

Pliki do pobrania:

Data dodania: 17.08.22, 10:17

Data dodania: 12.09.22, 11:59

Data dodania: 16.09.22, 14:35

Data dodania: 16.09.22, 14:35

Data dodania: 16.09.22, 14:35

Data dodania: 19.09.22, 12:37

Data dodania: 30.09.22, 14:06

Data dodania: 03.11.22, 13:36

Data dodania: 21.11.22, 14:38

Facebook
Skip to content